Websites thư viện

I. Catholic Libraries in English

1. The Vatican Library
2. The New Advent
3. Catholic Library Association
4. TheCatholicLibrary.org
5. Catholic Theological Union in Chicago
6. Online Catholic Library
7. Theology Library of Spring Hill college
8. Catholic Treasury
9. The Catholic Liturgical Library
10. The Catholic University of America
11. Famous Libraries

II. Tiếng Việt
1. Giáo Án Violet
2. Thư viện Đaminh
3.Tài Liệu Mục Vụ Công Giáo
4. Giới Trẻ Công Giáo
5. Thư Viện Điện Tử
6. Maxreading – Sách Công Giáo
7. Trang Lavang
8. Từ Điển Wikipedia Tiếng Việt
9. Nghiên Cứu Việt Nam
10. Việt Nam Thư Quán
11. Tổng Cục Thống Kê Việt Nam
12. Sách Hay

III. Các Trang Web Công Giáo Phổ Thông
1. Hội đồng Giám mục Việt Nam
2. TGP Hà Nội
3. TGP Huế
4. TGP Sài Gòn
5. Ủy ban Thánh Kinh
6. Ủy ban mục vụ Gia Đình
7. Ủy ban Bác ái xã hội – Caritas Việt Nam
8. Radio Vatican
9. Vietcatholic
10. Trang Web Thánh Linh
11. Nhóm phiên dịch CGKPV

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s