Websites Kinh Thánh

1. Bản Văn TK – Cha Nguyễn Thế Thuấn
2. Bản Văn Kinh Thánh – Nhóm PVGK
3. Bản Văn Kinh Thánh: The New American Bible
4. Bản Văn Kinh Thánh NRSV: The New Revised Standard Version
5. Website của Giáo Sư Ralph Klein
6. Biblical Art on the WWW
7. Photographs of sites in the biblical world
8. Holy Land Photos
9. Các bản văn Kitô giáo cổ xưa
10. Đất thánh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s