Những người nổi tiếng

1. Đức Giáo Hoàng Benedict XVI

2. Tổng thống Barack Obama

3. Hoàng Hậu Rania vương quốc Jordan

4. Nữ Hoàng youtube Natali Tran – Australia

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s