Phương Pháp Trích Dẫn

Bài 1: Những Từ vựng căn bản
Bài 2: Kiểu MLA
Bài 3: MLA – Các nguồn tài liệu khác
Bài 4: Kiểu APA
Bài 5: APA – Các nguồn tài liệu khác
Bài 6: Kiểu Chicago
Bài 7: Chicago – Các nguồn tài liệu khác
Bài 8: Nhập dữ liệu các nguồn tại liệu khác
Bài 9: Trích dẫn các nguồn tài liệu của Giáo hội Công giáo
Bài 10: Footnote trên nền Chicago

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s