Thực tập đệm đàn – Tập 2

Tập 2: Đệm đàn cơ bản
Thiên Vy soạn cho ORGAN

Lm Thiên Vy - Trình diễn thánh ca tại Louisiana 2011

Lời ngỏ – Hướng dẫn sử dụng

I. Thực tập hợp âm Si Giáng Trưởng
Bài tập 1
Bài tập 2
Bài tập 3

II. Thực tập hợp âm Sol Thứ
Bài tập 1
Bài tập 2
Bài tập 3

III. Thực tập hợp âm La Trưởng
Bài tập 1
Bài tập 2
Bài tập 3

VI. Thực tập hợp âm Fa Thăng Thứ
Bài tập 1
Bài tập 2
Bài tập 3

V. Thực tập hợp âm Mi Giáng Trưởng
Bài tập 1
Bài tập 2

VI. Thực tập hợp âm Đô Thứ
Bài tập 1
Bài tập 2
Bài tập 3

VII. Thực tập hợp âm Mi Trưởng
Bài tập 1
Bài tập 2
Bài tập 3

VIII. Thực tập hợp âm Đô Thăng Thứ
Bài tập 1
Bài tập 2

IX. Thực tập hợp âm La Giáng Trưởng
Bài tập 1
Bài tập 2

X. Thực tập hợp âm Fa Thứ
Bài tập 1
Bài tập 2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s