Sách Lễ Roma

1. Sách Nghi Thức Rôma
2. Sách lễ Roma – The Third Edition of The Roman Missal
3. Order of Mass – Cung Thức Thánh Lễ
4. Sách lễ Rôma

2 responses to “Sách Lễ Roma

  1. Nguyen Thi Tuyet Van

    Em muốn mua bộ sách lễ bang tiếng anh, em có thể mua ở đâu ạ

    • Mua trên Amazon.com.
      Cũng không cần phải mua nếu chỉ để đọc và xem thôi, thì có thể tìm trên google với từ khóa: Order of Mass

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s