Video Clips các bộ lạc 2

Bộ lạc Bora

Bộ lạc Pigmeos

Người Da Đỏ ở Amazon

Người rừng mưa nhiệt đới

Bộ lạc Kamayura: Nghi lễ trưởng thành

Bộ lạc Xingu

Điệu Tanna truyền thống của làng Yoahnanan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s