Video clips các bộ lạc 1

Bộ lạc Jarawa Part 1

Bộ lạc Jarawa Part 2

Bộ lạc Korowai – Neu-Guinea

Bộ lạc Asmat Part 1

Bộ lạc Asmat Part 2

Bộ lạc Matis

Bộ lạc chưa hề liên lạc với thế giới

Liên lạc đầu tiên với bộ lạc mất tích ở Rừng Amazon

Bô lạc Zô-ê ở Rừng Amazon

Bộ lạc Xingu ở Brazil

Câu chuyện về ngọn núi thiêng

Người lạ trong rừng

Bộ lạc Chaco

Môi Đĩa Của Phụ Nữ Bộ Tộc Suri

Sinh Hoạt Của Bộ Lạc Ăn Thịt Người

Bộ Lạc Vùng Amazon

Nhà vệ sinh heo và thực phẩm

Nghi Thức Nhảy Qua Gia Súc

Nghi Thức Đi Săn và Đánh Đòn

Ăn Thị Nai Sống

Món Ăn Tủy Xương

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s