Level 2

WEEK 10 – Nov 18

I. Reading

Part 1. Reading the Bible
Lk 23:35-43
– The rulers (n): Giới lãnh đạo
– To sneer at someone (p): Chế nhạo ai đó
– The chosen one (p): Đấng được tuyển chọn
– Inscription (n): Câu khắc, câu ghi
– Condemnation (n): Sự lên án, sự kết tội
– To be condemned justly (p): Bị kết tội đúng
– The sentence (n): Án phạt, kết án
– To correspond to something (p): Tương ứng với cái gì đó
– Paradise (n): Thiên đàng

Part 2. Yes/No Questions
14. Laundry Day
Read the text and check your understanding with Yes/No Questions exercise under the text
– Laundry (n): Công việc giặt giũ, giặt ủi
– Unenthusiastically (adv): Một cách không hăng hái, nhiệt tình (không muốn làm)
– To take – took – taken … off (v): Cởi, gỡ, tháo ra
– Pillow case (n): Áo gối
– Fitted sheet (n): Ga trải vừa vặn
– Dish towel (phr.): Khăn lau chén
– File cabinet (n): Tủ đựng hồ sơ
– To fish out (v): Lấy ra
– Quarter (n): Đồng 25 xu (của Mỹ / Canada)
– Liquid detergent (n): Nước tẩy, nước giặt
– Muttering: Càu nhàu, cằn nhằn

Part 3. Answer the Questions
8. Penguins
– Thick layers of fat (phr.): Lớp mỡ dày
– The bitter cold (phr.): Cái lạnh buốt giá
– To watch out (v): Đề phòng, cảnh giác
– Predator (n): Thú săn mồi sống
– Even in their freezing cold habitats (phr.): Ngay cả trong môi trường sống băng giá

II. Writing

Part 1. Writing Gap Fill
English Grade 6 – Fill in the Blank – Sequence Test 51
English Grade 6 – Fill in the Blanks Test 09

Part 2. Practice Writing (Following the topic below, write a paragraph about 70 to 100 words on your notebook and turn it in after class)
8. Write about your study
(Using guiding questions to help you, however, you don’t need to follow exactly the order of the questions)
– Where are you studying?
– How many students are there in your class?
– How many subjects are you studying? What are they?
– What subjects are you good at / bad at?
– What subjects you like / don’t like / dislike / hate? Why?
– What do you like best about your class? Why?
– Your wish / promise / plan in studying.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s