Reading and Writing – Level 2 – Fall 2017

WEEK 1 – Sept 08

Retreat

WEEK 2 – Sept 15

Reading

Part 1. Reading the Bible
Mt 18:21-27
– To sin against someone (p): Xúc phạm đến ai đó
– The kingdom of heaven (p): Nước trời
– To settle accounts with someone (p): Tính sổ với ai đó
– A huge amount (p): Một khoản lớn
– To be sold (p): Bị bán
– Property (p): Tài sản
– To fell down (v): Sấp mình
– To do someone homage (p): Tỏ lòng thần phục ai đó
– To pay back (v): Trả lại
– Moved with compassion (p): Chạnh lòng, cảm thương
– The loan (n): Món nợ

Part 2: Yes/No Questions
30. A Daytime Robbery
– Checkout counter (phr.): Quầy tính tiền
– Coveralls (n): Bộ đồ áo liền quần
– Armed robberies and hostage-taking (phr.): Cướp có vũ trang và bắt làm con tin
– To shoot – shot – shot (v): Bắn (súng)
– To hop in (v): Nhảy lên xe

Part 3: Answer the questions
English Pre-Intermediate Reading Comprehension Test 001
– Bison (n): Bò rừng
– Domestic cattle (phr.): Gia súc nuôi trong nhà
– Himalayan foothills (n): Chân núi, dãy núi Himalaya
– Evolve (v): Phát triển
– The Northern hemisphere (n): Bán cầu bắc
– The Ice Ages (n): Kỷ băng hà
– Fauna (n): Hệ động vật
– To intermingle (v): Trộn lẫn, trà trộn

Writing

Part 1. Rewrite Sentence
(Bài tập này giúp người học luyện tập viết một câu theo những cách khác nhau. Khi làm bài tập này, các chú để ý học cấu trúc câu và cách viết lại câu, vì khi kiểm tra, các chú sẽ không được cho sẵn câu thứ 2 để nối với câu thứ nhất nhưng sẽ phải tự viết lại câu thứ 2 sao cho cùng nghĩa với câu thứ nhất).
English Grade 6 – Rewrite Sentence – Matching Test 01

Part 2. Error Recognition
English Grade 6 – Error Recognition Test 01

Part 3. Practice Writing (Following the topic below, write about 50 to 70 words on your notebook and turn it in after class)

1. Write an email to invite your friend to your party.
In your email, you should
– explain why you celebrate the party
– say the date, time, and place of the party
– tell your friend how to get to the place of the party
– say activities you are going to do at the party
– ask your friend to suggest other activities for the party
– tell your friend something they should/shouldn’t do when they come to the party (what things / clothes they should/shouldn’t bring / wear to the party; can they bring their friend to the party or not, etc.)

* The Form of an Informal Invitation Email

– Greeting: Dear / Hi / Hello + name, (có dấu phẩy sau tên người nhận)

– Opening (bắt đầu email) (you can use one of following expressions):
+ It’s my … party. / I’m having … party. / We celebrate … party.
+ I’m writing this email to invite you to … party
+ You’re invited to … party
+ Would you like to come to … party
+ I’m glad / I’d like to invite you to … party

– Body (nội dung email): time, date, place of the party, details about the party…

– Closing (kết thúc email) (you can use one of following expressions):
+ I will be waiting expectantly to see you at my party.
+ I am looking forward to getting together with you at my party.
+ It will be a pleasure to see you at my party.
+ I would love for you to attend.
+ Hoping to see you there.

– Ending (you can use one of following expressions): All my love, / Lots of love, / Love, / With love, / Lots of kisses, / Best wishes, (có dấu phẩy sau lời chào kết thúc)

– Your name
(Lưu ý: Viết thẳng hàng căn theo lề trái, không thụt đầu hàng)

WEEK 3 – Oct 22

Reading

Part 1. Reading the Bible
Mt 20:1-16a
– Disciple (n): Môn đệ
– Parable (n): Dụ ngôn
– Landowner (n): Chủ ruộng, chủ đất
– To hire laborers (p): Mướn người lao động
– Vineyard (n): Vườn nho
– Dawn (n): Bình minh; noon (n): Trưa; Sunset (n): Hoàng hôn
– The usual daily wage (p): Tiền công nhật thông thường một ngày làm
– To stand idle in the marketplace (p): Đứng không ngoài chợ
– To do likewise (p): Làm như vậy
– To grumble against someone (p): Lẩm bẩm chống lại ai đó
– Burden (n): Gánh nặng, nặng nhọc, mệt nhọc
– I am not cheating you (s): Tôi không lừa anh.
– To be envious (p): Ghen tị

Part 2. Yes/No Questions
31. The Motorcycle Rider
– Skilled bicyclist (n): Người đi xe đạp giỏi, thành thạo
– Pickup (n): Xe bán tải
– The side of the truck (phr.): Bên hông, mặt bên của xe tải
– A test run (phr.): Chạy thử
– Dusk (n): Lúc chạng vạng, nhá nhem tối
– A highway patrol car (phr.): Xe tuần tra trên đường cao tốc

Part 3. Answer the questions
English Pre-Intermediate Reading Comprehension Test 002
– To be interviewed for a job (p): Phỏng vấn xin việc
– A stress-producing situation (p): Tình huống căng thẳng phát sinh
– To dry a damp brow (p): Lau lông mày ướt
– Don’t be too concerned about something (p): Đừng quá quan tâm về cái gì đó
– The outward manifestations (p): Những biểu hiện bên ngoài
– To talk to people in order to hire (p): Phỏng vấn người ta để chọn
– Butterflies in the stomach (p): Bồn chồn, nôn nao

Writing

Part 1. Rewrite Sentence
English Grade 6 – Rewrite Sentence – Matching Test 02

Part 2. Error Recognition
English Grade 6 – Error Recognition Test 02

Part 3. Practice Writing (Following the topic below, write about 50 to 70 words on your notebook and turn it in after class)
2. Write an email to thank someone for a nice / good thing they have done for you
In your email, you should
– thank them for what they have done for you
– express how you think / feel when they’ve done good / nice thing for you
– say what you’re going to do to thank them / respond their kindness

* The Form of an Thank-You Email

– Greeting: Dear / Hi / Hello + name, (có dấu phẩy sau tên người nhận)

– Opening (bắt đầu email) (you can use one of following expressions):
+ Thank you very much for … / Thank for … / Thank a lot for …
+ I’m writing this email to thank you for … / to express my sincere thanks for …
+ I must thank you for … / A big thank for … / Many thanks for …
+ I’m extremely grateful for … / I’m most grateful for …

– Body (nội dung email):
+ express your thought / feeling when receiving good / nice things (It was very nice / good of you to … / I really appreciate your … / You are … )
+ say what you’re going to do to thank them / respond their kindness

– Closing (kết thúc email) (you can use one of following expressions):
+ I won’t forget how generous you were. Thanks again.
+ Your … is greatly appreciated.
+ I look forward to seeing / hearing from you soon.

– Ending (you can use one of following expressions): All my love, / Lots of love, / Love, / With love, / Lots of kisses, / Best wishes, / Best regards / With thanks and appreciation, / Gratefully yours, / Yours sincerely, … (có dấu phẩy sau lời chào kết thúc)

– Your name

Advertisements