Level 3

WEEK 10 – Nov 14

I. Reading

Part 1. Reading the Bible
Lk 23:35-43
– The rulers (n): Giới lãnh đạo
– To sneer at someone (p): Chế nhạo ai đó
– The chosen one (p): Đấng được tuyển chọn
– Inscription (n): Câu khắc, câu ghi
– Condemnation (n): Sự lên án, sự kết tội
– To be condemned justly (p): Bị kết tội đúng
– The sentence (n): Án phạt, kết án
– To correspond to something (p): Tương ứng với cái gì đó
– Paradise (n): Thiên đàng

Part 2. Doing Yes/No Questions
84. Death Is Part of Life
– A part of life (p): Một phần của cuộc sống
– As if : như thể
– To identify (v): Nhận ra, nhận biết
– This aging process is certainly no fun: Ở độ tuổi này thì tất nhiên hết vui rồi.
– Alternative (adj): Đan xen, thay đổi
– To be still quite active (p): Vẫn còn khá năng động
– Part-time or full-time (p): Ngoài giờ hoặc toàn thời gian
– Nursing assistance = Nurse’s aide (p): Y tá trợ giúp
– Nursing home (n): Nhà dưỡng lão
– What a quiet end that will be: Sẽ là một cái chết thầm lặng làm sao!
– Medication (n): Thuốc men, cho thuốc
– Extra blanket: Thêm chăn (mền)
– In thought: Trong suy nghĩ
– To think about (of) (v): Nghĩ về…
– Their time is almost up: Ngày của họ sắp hết! Đời họ sắp tàn! Cuộc đời họ sắp kết thúc!

Part 3. Answer the Question
93. Sukarno – Short Exercise
– Natural – born (adj): Bẩm sinh
– To whisper to someone (p): Thì thầm với ai đó
– Colonial rule (p): Ách đô hộ thực dân
– Natural resources (p): Tài nguyên
– Language of their own (p): Ngôn ngữ riêng
– Literacy rate (p): Tỉ lệ biết chữ
– Charism (n): Đức tính lãnh đạo, sức thu hút
– God-worship (p): Thờ thần

II. Writing

Part 1. Writing Gap Fill
English Grade 7 – Fill in the blanks – Multichoice Test 09
English Grade 7 – Fill in the Blanks Test 09

Part 2. Practice Writing (Following the topic below, write a paragraph about 70 to 100 words on your notebook and turn it in after class)
8. Write about your study
(Using guiding questions to help you, however, you don’t need to follow exactly the order of the questions)
– Where are you studying?
– How many students are there in your class?
– How many subjects are you studying? What are they?
– What subjects are you good at / bad at?
– What subjects you like / don’t like / dislike / hate? Why?
– What do you like best about your class? Why?
– Your wish / promise / plan in studying.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s