Reading and Writing – Level 3 – Fall 2017

WEEK 1 – Sept 04

Retreat

WEEK 2 – Sept 11

I. Reading

Part 1. Reading the Bible
Mt 18:21-27
– To sin against someone (p): Xúc phạm đến ai đó
– The kingdom of heaven (p): Nước trời
– To settle accounts with someone (p): Tính sổ với ai đó
– A huge amount (p): Một khoản lớn
– To be sold (p): Bị bán
– Property (p): Tài sản
– To fell down (v): Sấp mình
– To do someone homage (p): Tỏ lòng thần phục ai đó
– To pay back (v): Trả lại
– Moved with compassion (p): Chạnh lòng, cảm thương
– The loan (n): Món nợ

Part 2. Doing Yes/No Questions
102. Interstate Bridge Collapses
– Eight-lane: 8 len
– Interstate (n): Liên bang
– To be injured (p): Bị thương
– To be being repaired (p): Đang sửa
– To be reinforced (p): Được gia cố
– To have been inspected recently (p): Được kiểm định mới đây
– To simply reinforce it at strategic locations (p): Gia cố nó bình thường theo định kỳ tại địa phương
– To be structurally deficient (p): Không bảo đảm
– To have rigged a bomb to the bridge (p): Đặt bom cầu
– The pigeon poop (p): Cứt bồ câu
– To have eroded the steel (p): Ăn mòn thép
– Life jacket (n): Áo cứu hộ

Part 3. Answer the Question
English Intermediate Reading Comprehension Test 001
– Pound (n): Bảng Anh
– On sick days (p): Những ngày nghỉ bệnh
– Wage (n): Lương bổng
– Smoking costs every man, woman and child: Mỗi người đàn ông, đàn bà và trẻ em tiêu tốn
– In the lost work and wages (p): Chi phí mất việc và lương bổng
– To be in pounds (p): Gánh nặng kinh tế

II. Writing

Part 1. Writing Gap Fill
English Grade 7 – Fill in the blanks – Multichoice Test 28
English Grade 7 – Fill in the Blanks Test 28

Part 2. Practice Writing (Following the topic below, write about 70 to 100 words on your notebook and turn it in after class)
1. Write an email to invite your friend to your party.
In your email, you should
– explain why you celebrate the party
– say the date, time, and place of the party
– tell your friend how to get to the place of the party
– say activities you are going to do at the party
– ask your friend to suggest other activities for the party
– tell your friend something they should/shouldn’t do when they come to the party (what things / clothes they should/shouldn’t bring / wear to the party; can they bring their friend to the party or not, etc.)

* The Form of an Informal Invitation Email

– Greeting: Dear / Hi / Hello + name, (có dấu phẩy sau tên người nhận)
– Opening (bắt đầu email) (you can use one of following expressions):
+ It’s my … party. / I’m having … party. / We celebrate … party.
+ I’m writing this email to invite you to … party
+ You’re invited to … party
+ Would you like to come to … party
+ I’m glad / I’d like to invite you to … party
– Body (nội dung email): time, date, place of the party, details about the party…
– Closing (kết thúc email) (you can use one of following expressions):
+ I will be waiting expectantly to see you at my party.
+ I am looking forward to getting together with you at my party.
+ It will be a pleasure to see you at my party.
+ I would love for you to attend.
+ Hoping to see you there.
– Ending (you can use one of following expressions): All my love, / Lots of love, / Love, / With love, / Lots of kisses, / Best wishes, (có dấu phẩy sau lời chào kết thúc)
– Your name
(Lưu ý: Viết thẳng hàng căn theo lề trái, không thụt đầu hàng)

WEEK 3 – Sept 18

I. Reading

Part 1. Reading the Bible
Mt 20:1-16a
– Disciple (n): Môn đệ
– Parable (n): Dụ ngôn
– Landowner (n): Chủ ruộng, chủ đất
– To hire laborers (p): Mướn người lao động
– Vineyard (n): Vườn nho
– Dawn (n): Bình minh; noon (n): Trưa; Sunset (n): Hoàng hôn
– The usual daily wage (p): Tiền công nhật thông thường một ngày làm
– To stand idle in the marketplace (p): Đứng không ngoài chợ
– To do likewise (p): Làm như vậy
– To grumble against someone (p): Lẩm bẩm chống lại ai đó
– Burden (n): Gánh nặng, nặng nhọc, mệt nhọc
– I am not cheating you (s): Tôi không lừa anh.
– To be envious (p): Ghen tị

Part 2. Doing Yes/No Questions
103. Stop Selling Those Bunnies
– An animal rights group (p): Nhóm bảo vệ động vật
– To gather signatures (p): Sưu tập chữ ký
– PetsRUs: Công ty buôn bán thú nuôi (cung cấp chuồng, thức ăn, bác sĩ và thuốc men)
– Activist (n): Nhà hoạt động
– A matter of time (p): Tạm thời
– To be held or petted (p): Bồng bế hoặc vuốt ve
– To take it out to a field and release it (p): Mang ra đồng rồi thả
– House-reared rabbits (p): Thỏ nhà
– So-called pets (p): Cái gọi là thú cưng
– A trial program (p): Một chương trình thử nghiệm

Part 3. Answer the Question
English Intermediate Reading Comprehension Test 002
– To leave the shade (p): Ra khỏi bóng râm
– An open piece of grass (p): Đám cỏ
– The inviting muddy liquid (p): Vũng sình lầy hấp dẫn
– To swing her long trunk and sway her head (p): Ngoe nguẩy cái vòi và lắc lư cái đầu
– To make up someone’s mind (p): Thay đổi ý định
– The impression of being intensely curious about this metal object (p): Một cảm giác vô cùng tò mò với thứ làm bằng kim loại này

II. Writing

Part 1. Writing Gap Fill
English Grade 7 – Fill in the blanks – Multichoice Test 29
English Grade 7 – Fill in the Blanks Test 29

Part 2. Practice Writing (Following the topic below, write about 70 to 100 words on your notebook and turn it in after class)
2. Write an email to thank someone for a nice / good thing they have done for you
In your email, you should
– thank them for what they have done for you
– express how you think / feel when they’ve done good / nice thing for you
– say what you’re going to do to thank them / respond their kindness

* The Form of an Thank-You Email

– Greeting: Dear / Hi / Hello + name, (có dấu phẩy sau tên người nhận)

– Opening (bắt đầu email) (you can use one of following expressions):
+ Thank you very much for … / Thank for … / Thank a lot for …
+ I’m writing this email to thank you for … / to express my sincere thanks for …
+ I must thank you for … / A big thank for … / Many thanks for …
+ I’m extremely grateful for … / I’m most grateful for …

– Body (nội dung email):
+ express your thought / feeling when receiving good / nice things (It was very nice / good of you to … / I really appreciate your … / You are … )
+ say what you’re going to do to thank them / respond their kindness
– Closing (kết thúc email) (you can use one of following expressions):
+ I won’t forget how generous you were. Thanks again.
+ Your … is greatly appreciated.
+ I look forward to seeing / hearing from you soon.

– Ending (you can use one of following expressions): All my love, / Lots of love, / Love, / With love, / Lots of kisses, / Best wishes, / Best regards / With thanks and appreciation, / Gratefully yours, / Yours sincerely, … (có dấu phẩy sau lời chào kết thúc)

– Your name

Advertisements