Reading and Writing – Level 3 – Spring 2019

BEFORE TET HOLIDAY

WEEK 18 – Dec 31
New Year Celebration

WEEK 19 – JAN 8

Reading

Reading the Bible
Lk 3:15-16, 21-22

– To be filled with expectation (p): Hết lòng trông đợi
– To ask in someone’s heart (p): Tự hỏi
– The Christ (n): Đấng Cứu Thế
– The Holy Spirit (n): Chúa Thánh Thần
– To descend upon him (p): …Xuống trên Ngài
– My beloved Son (p): Con Yêu Dấu của Ta

Doing Yes / No Questions (Đọc cả phần 1 và 2. Rất hay!)
156. Man Leaves $50K to Waitress (1)
– Truck stop restaurant (p): Nhà hàng dành cho dân xe tải
– In a will (p): Theo di chúc
– Interstate 10 (p): Đường xuyên bang số 10
– Hubcap (p): Đồ chắn vành xe hơi
– Front teeth (p): Răng cửa
– To be a little weird (p): Hơi khó hiểu
– Section (p): Khu vực được chia để phục vụ

157. Man Leaves $50K to Waitress (2)
– To pull up in his old car (p): Vào xe
– To leave a dollar each to (p): Để lại 1 đôla cho mỗi…
– To pool all the tips (p): Để tiền tip chung lại

Answer the questions
42: Serious drought in West Texas (environment)
– English courts (p): Các tòa án Anh Quốc
– The riots (p): Đám phá rối, quậy phá
– To be jailed (p): Bị đi tù
– To turn up = to come = to show up (v): Đến, xuất hiện
– Defendant (p): Bị cáo
– Case (n): Án, nố, bản án, trường hợp

Writing

(Following the topic below, write a paragraph about 100 to 120 words on your notebook and turn it in after class)
1. Write about your plan and your resolution (sự quyết tâm) for the new year 2019.

@ How to write:

… [introduce the topic in general] … (in the new year 2019, I plan / I am going to / I determine to do the following things). First / firstly / first of all, I plant / I am going to / I determine to … (give reason and explain). In addition / moreover / furthermore / besides, I plant / I am going to / I determine to … (give reason and explain). Finally / lastly / last but not least, I plant / I am going to / I determine to … (give reason and explain). … [conclusion] …

WEEK 20 – JAN 14

Reading

Reading the Bible
Jn 2:1-11
– The wine ran short (s): Rượu cạn (hết rượu)
– Six stone water jars (p): 6 chum nước bằng đá
– Jewish ceremonial washings (p): Nghi thức thanh tẩy của người Do Thái
– 1 gallon gần bằng 4 lít
– The headwaiter (n): Người quản tiệc
– To become wine (p): Biến thành rượu
– The bridegroom (n): Chú rể – Tân lang
– The bride (n): Cô dâu – Tân nương
– Sign (n): Dấu chỉ
– To reveal his glory (p): Mặc khải vinh quang của Ngài

Doing Yes / No Questions
155. New Year Celebrations Around the World
– The lunar calendar (p): Lịch âm
– The stroke of midnight (p): Điểm nửa đêm
– Evil spirits (p): Các tà thần
– To let in the new year (p): Đón năm mới vào
– To let out the old year (p): Tiễn năm cũ đi
– To get rid of the 108 bad desires (p): Chế ngự 108 ước muốn xấu
– In honor of someone (p): Vinh danh ai

Answer the questions
41: The U.S. Army’s broken disability system (politics)
– A combat veteran (p): Cựu chiến binh
– Staff Sgt. (p): Trung sĩ tham mưu
– To discharge (v): Giải ngũ
– Future budget (p): Ngân sách tương lai
– Medical board (p): Cơ quan y tế (quân đội)
– To roll out (v): Áp dụng
– In limbo (v): Trong tình trạng chờ đợi

 Writing

(Following the topic below, write a paragraph about 100 to 120 words on your notebook and turn it in after class)
2. Are you left or right brained? What are significant characteristics (những nét tiêu biểu) of your dominant side of brain? What will you do to improve your non-dominant side of brain?

WEEK 21 – JAN 21

Congratulations!  – You are going home to see your families and enjoy Tet Holiday

AFTER TET HOLIDAY

WEEK 1 – FEB 11
Retreat

WEEK 2 – FEB 18

WEEK 3 – FEB 25

WEEK 4 – MAR 4
Test 1

WEEK 5 – MAR 11

No Class – Attending the Memorial of Fr. Diep in Tac Say

WEEK 6 – MAR 18 

WEEK 7 – MAR 25

WEEK 8 – APR 1

WEEK 9 – APR 8
Test 2

WEEK 10 – APR 15
Holy Week

WEEK 11 – APR 22
Entrance Test

WEEK 12 – APR 29 

WEEK 13 – MAY 6

WEEK 14 – MAY 13

WEEK 15 – MAY 20
Final Test

Advertisements