Reading and Writing – Level 1 – Spring 2015

Reading and Writing Syllabus
Level 1 – Spring 2015

WEEK 1 – March 12
No Class – Attending the Memorial of Fr. Diep in Tac Say

WEEK 2 – March 19

Reading

Part 1: Reading the Bible:
John 7:40-53
– Prophet (n): Tiên tri
– Messiah (n): Đấng Cứu Thế
– David’s family (p): Dòng dõi vua Đavít
– Division (n): Chia rẽ
– To lay hands on someone (p): Tra tay bắt ai
– Chief priest (p): Thượng tế
– Never before (p): Trước đến giờ không
– To be deceived (p): Bị mê hoặc
– To condemn (v): Kết án
– To find out (v): Tìm ra, tìm biết

Part 2: Answer the questions
1. The Travelers and the Bear
– Against (pre.): Chống lại,
– To lay (v): Nằm xuống
– As if : Như thể là
– To sniff (v): Ngửi, hít vào, đánh hơi
– Run out on their friends (phr.): Bỏ bạn bè trong lúc hoạn nạn

2. Maureen
– Hood (n): Mũ trùm đầu
– Bow (n): Cây cung
– Arrow (n): Mũi tên

Writing

Part 1: Building sentences
Exercise 40
Exercise 41
Exercise 42

Part 2: Sentence Transformation
English Sentence Transformation – Basic Level Test 013

* S + V + Phrase => S + V + that + Clause (S + V…)
Ex: I thought the food in Spring restaurant tasty.
=> I thought that the food in Spring restaurant was tasty.

* S + V + when + Clause (S + V…) => S + V + by + Phrase
Ex: You can earn money when you work hard.
=> You can earn money by working hard.

WEEK 3 – March 26

Reading

Part 1: Reading the Bible:
John 11:45-56
– The chief priests (p): Các thượng tế
– Sanhedrin (n): Hội đồng công nghị
– To perform signs (p): Làm các phép lạ
– To take away (v): Lấy đi, cướp đi
– To prophesize (v): Nói tiên tri
– The dispersed children of God (p): Con cái TC tản mác
– To walk about in public (p): Đi lại công khai
– The Passover (p): Lễ vượt qua
– To purify (v): Thanh tẩy
– The temple area (p): Khu vực đền thờ

Part 2: Answer the questions
3. Ofelia Shops
– To shop (v): Đi mua sắm, đi chợ
To shop for groceries: Đi mua thực phẩm

4. The Color Green
– Nature (n): Thiên nhiên
– Tree (n): cây lớn (cây thân gỗ) ≠ plant (n): thực vật, cây nhỏ
– Different shades: Những sắc thái khác nhau
– To mix (v): Trộn lẫn, pha trộn
– Primary (adj): Cơ bản, chính yếu, đầu tiên
– The movement (n): Cuộc vận động, phong trào
– Recycled materials: Vật liệu tái chế

Writing

Part 1: Building sentences
Exercise 43
Exercise 44
Exercise 45

Part 2: Sentence Transformation
English Sentence Transformation – Basic Level Test 014

Sentences 1 – 5:
* S + V + Because + Clause (S + V…) => S + V + for + Phrase
Ex: We go to the restaurant because we want to have a meal.
=> We go to the restaurant for a meal.

Sentences 6 – 10: Similar Meaning (nghĩa tương tự)
Ex: The next test won’t be difficult, will it?
=> The next test will probably be easy.

WEEK 4 – Apr 2nd

Reading

Part 1: Reading the Bible:
Gospel Jn 20:1-9
– To remove from something (p): Rời khỏi cái gì đó
– To take the Lord from the tomb (p): Đem Chúa khỏi mồ
– To bend down (v): cúi xuống
– Burial cloths (p): Đồ khâm liệm
– To roll up (v): Cuốn lại
– To understand the Scripture (p): Hiểu Kinh Thánh
– To rise from the dead (p): Sống lại

Part 2: Answer the questions
34. A Sick Child
– Chill (n): Cảm lạnh
– Appointment (n): Cuộc hẹn
– Clinic (n): Phòng khám
– Fill out a form (phr.): Điền thông tin vào phiếu

35. Getting Better Jobs
– To take care of (v): Chăm sóc
– Baby-sitting (n): Người trông giữ trẻ
– A job housekeeping (n): Công việc dọn dẹp phòng

Writing

Part 1: Building sentences
Exercise 46
Exercise 47
Exercise 48

Part 2: Sentence Transformation
English Sentence Transformation – Basic Level Test 015

Sentences 1 – 5:
* So sánh không bằng: Not as + Adj + as
Ex: John is faster than Peter.
=> Peter is not as fast as John.

Sentences 6 – 10:
Too + Adj + (for someone) + To Verb => So + Adj + that + Clause (S + V)
(Quá … đến nỗi mà… (để làm) …)
Ex: The tea is too hot for me to drink.
=> The tea is so hot that I cannot drink it.

WEEK 5 – Apr 9
The Entrance Seminary Examinations

Week 6 – Apr 16

Reading

Part 1: Reading the Bible
John 6:16-21
– To go down to the sea (p): Ra biển
– To embark (v): Lên tàu
– To grow dark = to get dark: Chuyển tối
– To stir up (v): Dậy sóng
– To row (v): chèo

Part 2: Answer the questions
36. Sue Lee
– The Dental Clinic (n): Phòng khám nha khoa
37. Jason Sanchez
– An information technology student (n): Sinh viên công nghệ thông tin
– Community College (n): Trường cao đẳng cộng đồng
– The local second-hand store (adj): Cửa hàng bán đồ cũ ở địa phương

Writing

Part 1: Building sentences
Exercise 49
Exercise 50
Exercise 51

Part 2: Sentence Transformation
English Sentence Transformation – Basic Level Test 016

Sentences 1 – 5:
* So + Adj + that + Clause (S + V)
Too + Adj + (for someone) + To Verb
=> (Not) + Adj + Enough + (for someone) + To Verb (đủ … để làm …)
Ex: The tea is so hot that I cannot drink it.
=> The tea is not cool enough for me to drink it.

Sentences 6 – 10:
* Advise + someone + (not) To Verb => Had better + (not) Verb
(Khuyên ai đó nên hoặc không nên làm việc gì đó)
Ex: The doctor advise me not to stay up late.
=> I had better not stay up late.

WEEK 7 – Apr 23

* Test 1

Reading

Part 1: Reading the Bible
Mk 16:15-20
– To go into the whole world (p): Đi khắp thế gian
– To proclaim the gospel to every creature (p): Rao giảng TM cho mọi loài thọ tạo
– To be condemned (p): Bị xét xử
– To accompany (v): Tháp dùng, theo sát, đi kèm
– To drive out demons (p): Trừ quỷ
– The Ascension of Jesus (p): Việc Chúa GS lên trời
– To take up into heaven (p): Lên trời
– To go forth (v): Ra đi

Writing

Part 1: Building sentences
Exercise 52
Exercise 53
Exercise 54

Part 2: Sentence Transformation
English Sentence Transformation – Basic Level Test 017

Sentences 1 – 5:
* Used to + V0 (đã từng…)
Ex: He doesn’t smoke any more (nữa).
=> He used to smoke.

Sentences 6 – 10:
* So that + Clause (S+V) => Phrase (To Verb…) (để mà…)
Ex: I study English well so that I can win a scholarship.
=> I study English well to win a scholarship.

WEEK 8 – Apr 30

Reading

Part 1: Reading the Bible
John 14:7-14
– From now on (p): Từ nay trở đi
– Master (n): Thầy
– To speak on one’s own (p): Tự ai đó nói ra
– Because of + noun – Because of the works
– To ask in one’s name (p): Kêu cầu nhân danh ai đó
– To be glorified (p): được vinh hiển

Part 2: Answer the questions
38. Roberto
– Nervous (adj): Lo lắng, căng thẳng
– To deliver (v): Phân phối, giao hàng
– To get lost (v): Bị lạc đường
– To park (v): Đậu, đỗ xe
– Lot (n): Bãi đậu xe
– To look for (phr.): Tìm kiếm

39. Samlee
No new words

Writing

Part 1: Building sentences
Exercise 55
Exercise 56
Exercise 57

Part 2: Sentence Transformation
English Sentence Transformation – Basic Level Test 018

Sentences 1 – 5:
(Review Simple Past and Past Progressive with When and While).
(Hành động xảy ra cách diễn tiến dùng thì Past Progressive
Hành động cắt ngang dùng thì Simple Past)

Ex: I was driving home and I saw an accident on the street.
=> I saw an accident on the street when I was driving home.

Sentences 6 – 10:
* Noun => Adjective
– beauty => beautifully
– importance => important
– value => valuable
– goodness => good
– innocence => innocent
Ex: He is a person of great kindness.
=> He is a very kind person.

WEEK 9 – May 7

Reading

Part 1: Reading the Bible:
John 15,18-21
– To hate (v): Ghét
– To belong to (v): Thuộc về
– The world (n): Thế gian
– No slave is greater than his master (p): Tôi tới không trọng hơn chủ
– To persecute (v): Bắt bớ
– Persecution (n)
– On account of = Because of

Part 2: Answer the questions
40. Who am I?
– Slim (adj): Thon, mảnh khảnh
– Medium-length hair: Tóc ngang vai
– Top (n): Áo ngắn (nửa người)
– High-heeled sandals (n): Dép cao gót
– Platform shoes (n): Giày đế bằng
– Medium-heigh (adj): Chiều cao trung bình, vừa người
– Trainers (n): Giày thể thao, giày bata

41. Animals
– Spot (n): Đốm, chấm

Writing

Part 1: Building sentences
Exercise 58
Exercise 59
Exercise 60

Part 2: Sentence Transformation
English Sentence Transformation – Basic Level Test 019

Sentences 1 – 5:
* Be (not) Used to + V-ing (Quen (hoặc không quen) với việc…)
Ex: I am not accustomed to eating raw fish.
=> I am not used to eating raw fish.

Sentences 6 – 10:
* Both … and … (cả / vừa … và / vừa …)
(Sau both… and… động từ chia ở số nhiều).

Ex: Jane is pretty, and so is Jenny.
=> Both Jane and Jenny are pretty.

Ex: Lucy is a beautiful girl and she is clever too.
=> Lucy is both beautiful and clever.

WEEK 10 – May 14

Reading

Part 1: Reading the Bible
John 16:23-28
– To ask something in someone’s name (p): Xin điều gì nhân danh ai đó
– Figure of speech (p): Lối nói, cách nói (hình thái tu từ)
– To ask someone for someone (p): Xin ai điều gì cho ai đó
– To come from God (p): Đến từ Thiên Chúa
– To come into the world (p): Đến trong thế gian

Part 2: Answer the questions
101. Tom’s Day – Answer Questions
102. Tom’s Day – True & False
– To telephone (v) = to phone = to call: Gọi điện thoại
– To go on foot = to walk (v): Đi bộ

42. Beginner Reading Test-1
– Secondary school (n): Trường cấp hai
– Affectionate (adj): Dễ mến, trìu mến, yêu mến
– Physical exercises and training (phr.): Tập luyện thể dục thể thao
– Contest (n): cuộc thi, trận đấu, trận giao tranh
– They ranked the second team: Họ xếp hạng nhì
– Pretty (adv): Khá, kha khá
– To achieve (v): Đạt được, giành được

Writing

Part 1: Building sentences
Exercise 61
Exercise 62
Exercise 63

Part 2: Sentence Transformation
English Sentence Transformation – Basic Level Test 020

Sentences 1 – 5:
* Both … and … => Not only … but also … (Không những … mà còn …)
(Hai phần theo sau not only… và but also… phải viết tương ứng).
For example: Not only + Noun – But also + Noun
Not only + Adj – But also + Adj
Ex: Lucy is both beautiful and clever.
=> Lucy is not only beautiful but also clever.

(Don’t need to do sentences 6 – 10)

WEEK 11 – May 21

Reading

Part 1: Reading the Bible
John 21:20-25
– To recline upon his chest (p): Tựa vào ngực Chúa
– The supper (n): Bữa tiệc ly
– To betray (v): Phản bội
– Lord, what about him? Thầy, còn anh ta thì sao?
– What if = suppose = what would happen if (p): giả như
– What concern is it of yours? Việc gì liên can đến con?
– To testify to something (p): Làm chứng về điều gì
– Testimony (n): Lời chứng
– The whole world (p): Cả thế giới

Part 2: Answer the questions
103. My Working Day – True or False
104. My Working Day – Complete the Answers
– To have a shower (phr.): Tắm
– To leave the house (phr.): Ra khỏi nhà
– Studio (n): Trường quay, xưởng phim, phòng thu
– To iron (v): Ủi quần áo ; Ironing (n): Công việc ủi đồ
– Television journalist (n): Phóng viên truyền hình

43. Beginner Reading Test-2
– The States: The United States of America (USA)
– Confused (adj): Bối rối
– Reduction (n): Sự rút gọn
– Daily conversation: Giao tiếp hàng ngày
– To refer to (v): Ám chỉ, nói đến

Writing

Part 1: Building sentences
Exercise 64
Exercise 65
Exercise 66

Part 2: Sentence Transformation
English Sentence Transformation – Basic Level Test 021

Sentences 1 – 5:
* If … Not… = Unless (Nếu không)
Ex: If you don’t study, you will fail the test.
=> Unless you study, you will fail the test.

Sentences 6 – 10:
* Until: Cho đến khi
Ex: I finished my work on Monday.
=> I did not (didn’t) finish my work until Monday.
Ex: He will buy a new motorbike when he has enough money.
=> He will not (won’t) buy a new motorbike until he has enough money.

WEEK 12 – May 28

* Test 2

Reading

Part 1: Reading the Bible:
Mark 11:27-33
– Authority (n): Quyền năng, quyền lực, chính quyền
– Once more (p): Một lần nữa
– The chief priests, the scribes, and the elders: Các tư tế, luật sĩ và kỳ lão
– To be of heavenly or human (n): Bởi trời hay bởi người
– To discuss among themselves (p): Cùng bàn luận

Writing

Part 1: Building sentences
Exercise 67
Exercise 68
Exercise 69

Part 2: Sentence Transformation
English Sentence Transformation – Basic Level Test 024

Sentences 1 – 5:
* Because + clause (subject + verb) – Bởi vì
=> Because of + noun / noun phrase / Verb + ing
Ex: You shouldn’t go out because it is raining heavily.
=> You shouldn’t go out because of the heavy rain.
Hungry (adj) => hunger (n) (đói – kẻ đói)

Sentences 6 – 10:
* Although = though + clause (subject + verb) (dù)
=> Despite = in spite of + noun / noun phrase (dù)
Ex: They go to school although it rains heavily.
=> In spite of the heavy rain, they go to school.
Ex: Though he is old, he often plays sport.
=> Despite his old age, he often plays sport.

WEEK 13 – June 4

Reading

Part 1: Reading the Bible
Mark 12:38-44
– Denunciation (n): Sự tố cáo
– In the course of (p) = During: Trong khi
– Beware of something (p): Coi chừng cái gì đó
– Seats of honor (p): Ghế danh dự
– Places of honor (p): Chỗ danh dự
– To recite (v): Gẫm, ngâm
– Condemnation (n): Sự kết án
– To contribute (v): Đóng góp
– Contribution (n): Sự đóng góp
– Contributor (n): Người đóng góp
– Surplus wealth (p): Của dư thừa
– Whole livelihood (p): Cả kế sinh nhai, tất cả những gì mình có

Part 2: Answer the questions
105. The 1990s
– To leave – left – left (v): Rời khỏi
– What a difficult life! (phr.): Cuộc sống thật khó khăn
– Satellite TV (n): Truyền hình vệ tinh
– Instead (adv): Thay vào đó

44. Beginner Reading Test-3
– Patch (n): Khoảng đất trống, mảnh đất
– Nut (n): Hạt

Writing

Part 1: Building sentences
Exercise 70
Exercise 71
Exercise 72

Part 2: Sentence Transformation
English Sentence Transformation – Basic Level Test 025

Sentences 1 – 5:
* It is + adj + to verb + object / phrase
It is + adj + (for someone) + to do something
(Thật là … để làm việc gì đó)
Ex: Listening and speaking English is difficult.
=> It is difficult to listen and speak English.

Sentences 6 – 10:
* Such + a/an + adj + noun + that: Quá… đến nỗi…
Ex: He is a talented manager and he solves the problem very fast.
=> He is such a talented manager that he solve the problem very fast.

WEEK 14 – June 11

Reading

Part 1: Reading the Bible
Luke 2:41-51
– The feast of Passover (p): Lễ vượt qua
– Festival custom (p): Phong tục ngày lễ
– To remain behind (v): Lưu lại (ở lại trong khi người khác ra về)
– Relatives and acquaintances (p): Họ hàng và những người quen biết
– To sit in the midst of the teachers (p): Ngồi giữa những bậc thầy
– To go down with someone (p): Đi xuống với ai đó (down chỉ địa hình)
– To be obedient to someone (p): Vâng lời ai đó
– To keep something in heart (p): Giữ cái gì đó trong lòng

Part 2: Answer the questions
106. My Name Is Ben – True & False
107. My Name Is Ben – Answer Completion
– Normally (adv) = usually: Thường, thường xuyên
– Act (v): Diễn, đóng kịch, thủ vai
– Historical buildings (phr.): Những tòa nhà lịch sử

45. Beginner Reading Test-4

– To feed (v): Cho ăn
– Have a shower (phr.): Tắm, tắm rửa
– Get ready for school (phr.): Chuẩn bị đi học

Writing

Part 1: Building sentences
Exercise 73
Exercise 74
Exercise 75

Part 2: Sentence Transformation
English Sentence Transformation – Pre-Intermediate Level Test 001

Sentences 1 – 5: (Rút gọn mệnh đề)
* S + V + Adj + that + clause (mệnh đề)
=> S + V + Adj + to Verb + object / phrase
(Thật là … để …)
Ex: I was happy that I met you here.
=> I was happy to meet you here.

Sentences 6 – 10:
* S + V + Adj + to verb
=> It is + Adj + to verb
(Thật là … để …)
Ex: This book is very interesting to read.
=> It’s very interesting to read this book.

WEEK 15 – June 18

Reading

Part 1: Reading the Bible
Mt 6:24-34
– To be devoted to someone (p): Hết lòng vì ai đó
– You cannot serve God and mammon (s): Anh em không thể làm tôi Thiên Chúa và tiền của được.
– To gather into barn (p): Tích trữ vào kho (lúa)
– Heavenly Father (p): Cha trên trời
– Life-span (n): Tuổi thọ
– To spin (v): Quay, xe chỉ
– What are we to eat? = What are we eating (going to eat)?
– The pagans (n): Dân ngoại
– To seek first the Kingdom of God and his righteousness: Tìm kiếm nước TC và sự công chính của Người
– Sufficient for a day is its own evil (s): Ngày nào cũng có đủ sự khốn khó.

Part 2: Answer the questions
108. Tomas from Vienna
– To turn 13: Bước qua tuổi 13
– Serious (adj): Nghiêm khắc, đứng đắn
– Terrible (adj): Tệ, thậm tệ, kinh khủng
– Coach (n): Huấn luyện viên
– Professional (adj): Chuyên nghiệp
– Of course (phr.): Dĩ nhiên, đương nhiên, tất nhiên

46. Beginner Reading Test-5
– Certain items (phr.): Những món đồ nhất định
– Canvas (n): Vải bạt
– To fold (v): Xếp, gấp
– Backpacking: Đeo sau lưng
– Waterproof (adj): Không thấm nước
– To put up (v): Dựng lên, căng lên
– Sleeping bag (n): Túi ngủ
– Aspect (n): Mặt, khía cạnh, phần
– Hiking boots (n): Giày ống dùng khi đi bộ đường dài

Writing

Part 1: Building sentences
Exercise 76
Exercise 77
Exercise 78

Part 2: Sentence Transformation
English Sentence Transformation – Pre-Intermediate Level Test 002

Sentences 1 – 5: (V-ing => Adj)
* S + to be + V-ing => S + V + Adj + N
Ex: The dog is barking.
=> It is a barking dog.

Sentences 6 – 10: (follow the example below)
* Something to something (từng … một / cái này đến cái kia)
Ex: Our trip went from one village to another.
=> We had a village-to-village trip.

WEEK 16 – June 25
* Final Test

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s