Reading and Writing – Level 2 – Fall 2017

WEEK 1 – Sept 08

Retreat

WEEK 2 – Sept 15

Reading

Part 1. Reading the Bible
Mt 18:21-27
– To sin against someone (p): Xúc phạm đến ai đó
– The kingdom of heaven (p): Nước trời
– To settle accounts with someone (p): Tính sổ với ai đó
– A huge amount (p): Một khoản lớn
– To be sold (p): Bị bán
– Property (p): Tài sản
– To fell down (v): Sấp mình
– To do someone homage (p): Tỏ lòng thần phục ai đó
– To pay back (v): Trả lại
– Moved with compassion (p): Chạnh lòng, cảm thương
– The loan (n): Món nợ

Part 2: Yes/No Questions
30. A Daytime Robbery
– Checkout counter (phr.): Quầy tính tiền
– Coveralls (n): Bộ đồ áo liền quần
– Armed robberies and hostage-taking (phr.): Cướp có vũ trang và bắt làm con tin
– To shoot – shot – shot (v): Bắn (súng)
– To hop in (v): Nhảy lên xe

Part 3: Answer the questions
English Pre-Intermediate Reading Comprehension Test 001
– Bison (n): Bò rừng
– Domestic cattle (phr.): Gia súc nuôi trong nhà
– Himalayan foothills (n): Chân núi, dãy núi Himalaya
– Evolve (v): Phát triển
– The Northern hemisphere (n): Bán cầu bắc
– The Ice Ages (n): Kỷ băng hà
– Fauna (n): Hệ động vật
– To intermingle (v): Trộn lẫn, trà trộn

Writing

Part 1. Rewrite Sentence
(Bài tập này giúp người học luyện tập viết một câu theo những cách khác nhau. Khi làm bài tập này, các chú để ý học cấu trúc câu và cách viết lại câu, vì khi kiểm tra, các chú sẽ không được cho sẵn câu thứ 2 để nối với câu thứ nhất nhưng sẽ phải tự viết lại câu thứ 2 sao cho cùng nghĩa với câu thứ nhất).
English Grade 6 – Rewrite Sentence – Matching Test 01

Part 2. Error Recognition
English Grade 6 – Error Recognition Test 01

Part 3. Practice Writing (Following the topic below, write about 50 to 70 words on your notebook and turn it in after class)

1. Write an email to invite your friend to your party.
In your email, you should
– explain why you celebrate the party
– say the date, time, and place of the party
– tell your friend how to get to the place of the party
– say activities you are going to do at the party
– ask your friend to suggest other activities for the party
– tell your friend something they should/shouldn’t do when they come to the party (what things / clothes they should/shouldn’t bring / wear to the party; can they bring their friend to the party or not, etc.)

* The Form of an Informal Invitation Email

– Greeting: Dear / Hi / Hello + name, (có dấu phẩy sau tên người nhận)

– Opening (bắt đầu email) (you can use one of following expressions):
+ It’s my … party. / I’m having … party. / We celebrate … party.
+ I’m writing this email to invite you to … party
+ You’re invited to … party
+ Would you like to come to … party
+ I’m glad / I’d like to invite you to … party

– Body (nội dung email): time, date, place of the party, details about the party…

– Closing (kết thúc email) (you can use one of following expressions):
+ I will be waiting expectantly to see you at my party.
+ I am looking forward to getting together with you at my party.
+ It will be a pleasure to see you at my party.
+ I would love for you to attend.
+ Hoping to see you there.

– Ending (you can use one of following expressions): All my love, / Lots of love, / Love, / With love, / Lots of kisses, / Best wishes, (có dấu phẩy sau lời chào kết thúc)

– Your name
(Lưu ý: Viết thẳng hàng căn theo lề trái, không thụt đầu hàng)

WEEK 3 – Oct 22

Reading

Part 1. Reading the Bible
Mt 20:1-16a
– Disciple (n): Môn đệ
– Parable (n): Dụ ngôn
– Landowner (n): Chủ ruộng, chủ đất
– To hire laborers (p): Mướn người lao động
– Vineyard (n): Vườn nho
– Dawn (n): Bình minh; noon (n): Trưa; Sunset (n): Hoàng hôn
– The usual daily wage (p): Tiền công nhật thông thường một ngày làm
– To stand idle in the marketplace (p): Đứng không ngoài chợ
– To do likewise (p): Làm như vậy
– To grumble against someone (p): Lẩm bẩm chống lại ai đó
– Burden (n): Gánh nặng, nặng nhọc, mệt nhọc
– I am not cheating you (s): Tôi không lừa anh.
– To be envious (p): Ghen tị

Part 2. Yes/No Questions
31. The Motorcycle Rider
– Skilled bicyclist (n): Người đi xe đạp giỏi, thành thạo
– Pickup (n): Xe bán tải
– The side of the truck (phr.): Bên hông, mặt bên của xe tải
– A test run (phr.): Chạy thử
– Dusk (n): Lúc chạng vạng, nhá nhem tối
– A highway patrol car (phr.): Xe tuần tra trên đường cao tốc

Part 3. Answer the questions
English Pre-Intermediate Reading Comprehension Test 002
– Little nervousness isn’t looked at askance (phr.): Một chút lo lắng không bị coi là thừa
– To dry (v): Lau khô
– A damp brow or a clammy hand (phr.): Chân mày hoặc bàn tay ướt đẫm mồ hôi
– Outward manifestation (phr.): Biểu lộ, biểu hiện bên ngoài
– People have a hard time ignoring is a fidgety hand (phr.): Người phỏng vấn khó mà phớt lờ đôi tay hay cựa quậy.
– Dramatically distracting (phr.): Đang sao nhãng một cách đáng kể
– To call to their nervousness (phr.): Làm cho người khác chú ý tới sự căng thẳng của họ
– To offer (v): Cống hiến
– To seek – sought – sought (v): Nhắm tới, tìm kiếm
– As if (phr.): Như thể

Writing

Part 1. Rewrite Sentence
English Grade 6 – Rewrite Sentence – Matching Test 02

Part 2. Error Recognition
English Grade 6 – Error Recognition Test 02

Part 3. Practice Writing (Following the topic below, write about 50 to 70 words on your notebook and turn it in after class)
2. Write an email to thank someone for a nice / good thing they have done for you
In your email, you should
– thank them for what they have done for you
– express how you think / feel when they’ve done good / nice thing for you
– say what you’re going to do to thank them / respond their kindness

* The Form of a Thank-You Email

– Greeting: Dear / Hi / Hello + name, (có dấu phẩy sau tên người nhận)

– Opening (bắt đầu email) (you can use one of following expressions):
+ Thank you very much for … / Thank for … / Thank a lot for …
+ I’m writing this email to thank you for … / to express my sincere thanks for …
+ I must thank you for … / A big thank for … / Many thanks for …
+ I’m extremely grateful for … / I’m most grateful for …

– Body (nội dung email):
+ express your thought / feeling when receiving good / nice things (It was very nice / good of you to … / I really appreciate your … / You are … )
+ say what you’re going to do to thank them / respond their kindness

– Closing (kết thúc email) (you can use one of following expressions):
+ I won’t forget how generous you were. Thanks again.
+ Your … is greatly appreciated.
+ I look forward to seeing / hearing from you soon.

– Ending (you can use one of following expressions): All my love, / Lots of love, / Love, / With love, / Lots of kisses, / Best wishes, / Best regards / With thanks and appreciation, / Gratefully yours, / Yours sincerely, … (có dấu phẩy sau lời chào kết thúc)

– Your name

WEEK 4 – Sept 29

Reading

Part 1. Reading the Bible
Mt 21:28-32
– The chief priest (n): Trưởng tế
– Elder (n): Kỳ lão
– Vineyard (n): Vườn nho
– To change someone’s mind (n): (Ai đó) thay đổi ý định (suy nghĩ)
– Will (n): Ý định, ý muốn
– Tax collector (p): Người thu thuế
– Prostitute (n): Gái điếm
– The kingdom of God (p): Nước Thiên Chúa
– The way of righteousness (n): Đường công chính

Part 2. Yes/No Questions
32. The Breakup
– In the middle of nowhere (phr.): Ở giữa đường
– On the side of the road (phr.): Ở lề đường
– Taillight (n): Đèn sau (xe ô tô)
– To lower his voice (phr.): Nói nhỏ lại, xuống giọng
– Feeling low and insecure (phr): Cảm thấy tồi tệ và bất an

Part 3. Answer the questions
English Pre-Intermediate Reading Comprehension Test 003
– Magnificent gold pocket-watch (phr.): Đồng hồ bỏ túi bằng vàng rất đẹp
– Christmas was drawing near (phr.): Giáng sinh đang đến gần
– The button-hole of his coat (phr.): Khuya áo khoác
– A common old leather strap (phr.): Dây da cũ rẻ tiền
– Jeweled comb (n): Cây trâm cài tóc bằng đá quý
– To hold it in place (phr.): Để cài tóc
– To curl the remaining short ends (phr.): Cuốn phần tóc ngắn còn lại

Writing

Part 1. Rewrite Sentence
English Grade 6 – Rewrite Sentence – Matching Test 03

Part 2. Error Recognition
English Grade 6 – Error Recognition Test 03

Part 3. Practice Writing (Following the topic below, write about 50 to 70 words on your notebook and turn it in after class)
3. Write an email to congratulate someone on their special occasion (graduation, wedding, promotion, having baby, etc.)
In your email, you should
– send them your congratulation
– express how you think / feel when receive their good news
– ask them about their forthcoming plan (dự định sắp tới)

* The Form of a Congratulation Email

– Greeting

– Opening (you can use one of following expressions):
+ I am so happy to know that … / I was delighted to hear about … / We are thrilled to hear about your …
+ I was beside myself with joy when I heard about …
+ I just heard … That’s great news. Let me congratulate you on …
+ I just heard … Please accept my heartiest congratulations on …
+ Congratulations on your marriage! I’d like to wish you and your wife all the best.
+ Congratulations on the birth of your son/daughter. / Congratulations on the new addition to your family! I hope mother and child are doing fine.

– Body
+ express how you think / feel when receive their good news (you can use one of following expressions):
• It is really a great … and we are all very proud of you.
• I am delighted to hear that …
• I wish you greater successes all through your life.
• I am sure you will have many more similar occasions to celebrate.
• I am sure you will bring glory to your profession.
+ ask them about their forthcoming plan (What are you going to … ?)

– Closing (you can use one of following expressions):
+ Once again I congratulate you on your …
+ May God grant you similar … in the years to come.

– Ending

– Your name

WEEK 5 – Oct 06

Reading

Part 1. Reading the Bible
Mt 21:33-43
– The chief priest (p): Thượng tế, trưởng tế
– The elder (n): Kỳ lão, kỳ mục
– Landowner (n): Chủ đất, ông chủ
– Wine press (p): Bồn ép nho
– Tenant (p): Tá điền
– Wintage time (p): Mùa thu hoạch nho
– To obtain his produce (p): Thu huê lợi
– Servant (n): Đầy tớ, tôi tớ
– To say to one another (p): Nói với nhau
– Wretched men (p): Những kẻ phản nghịch, ngỗ nghịch
– To lease something to someone (p): Trao cái gì đó cho ai đó
– A people (p): Một dân

Part 2. Yes/No Questions
33. Famous Model Dies
– Unconscious (adj): Bất tỉnh
– Paramedic (n): Nhân viên y tế
– Heart attack (n): Đau tim, nhồi máu cơ tim
– A cover girl (phr.): Người mẫu ảnh bìa
– A couple of years later (phr.): 2 năm sau
– Case (n): Vụ việc
– Unresolved (adj): Chưa được giải quyết
– To claim to be (phr.): Tự nhận, tự khai

Part 3. Answer the questions
English Pre-Intermediate Reading Comprehension Test 004
– Migrant (adj): Di cư
– Harvest (v): Thu hoạch
– To be housed (phr.): Được cho ở
– In substandard conditions (phr.): Trong những điều kiện không đạt tiêu chuẩn
– Received wages far below the minimum (phr.): Nhận tiền lương thấp hơn nhiều so với mức lương tối thiểu
– Had no medical or insurance benefits (phr.): Không có trợ cấp y tế hoặc bảo hiểm
– Labour union (n): Liên đoàn lao động
– Making fortunes by the sweat of their workers’ brows (phr.): Làm giàu bằng mồ hôi của công nhân
– An idealistic, determined young man (phr.): Một người đàn ông trẻ tuổi đầy lý tưởng và quyết tâm

Writing

Part 1. Rewrite Sentence
English Grade 6 – Rewrite Sentence – Matching Test 04

Part 2. Error Recognition
English Grade 6 – Error Recognition Test 04

Part 3. Practice Writing (Following the topic below, write about 50 to 70 words on your notebook and turn it in after class)
4. Your friend is looking for a place to go on his/her holiday. Write an email to give him/her your advice
In your email, you should
– suggest a place to visit
– explain why you suggest that place
– tell him/her how to go to that place
– tell him/her when is the best time to visit there
– tell him/her how long they should stay in that place
– suggest them what they can do when being there
– give him/her advice to have a good trip

WEEK 6 – Oct 13

I. Reading

Part 1. Reading the Bible
Mt 22:1-14
– Parable (n): Dụ ngôn
– Wedding feast (p): Tiệc cưới
– The Feast (n) = Wedding Feast
– Banquet (n): Đại tiệc
– To mistreat (v): Ngược đãi
– To be invited (p): Được mời
– Bad and good alike (p): Người xấu cũng như kẻ tốt
– To be filled with guests (p): Đầy khách tham dự
– Wedding garment (p): Trang phục lễ cưới
– To cast someone into somewhere (p): Ném ai đó vào nơi nào đó
– Be wailing and grinding of teeth (p): Khóc lóc và nghiến răng

Part 2. Yes/No Questions
34. Shopping Carts Everywhere
– Damn shopping carts (phr.): Những chiếc xe đẩy hàng chết tiệt
– Front lawn (n): Bãi cỏ trước nhà
– He lived half a mile from Foodco (phr.): Anh ta sống cách Foodco nửa dặm
– On his property (phr.): Ở chỗ nhà ông
– Pothole (n): Ổ gà
– To dodge (v): Di chuyển lắt léo để tránh vật cản
– Stranded (adj): Bị bỏ lại, bị sót lại
– Enough was enough (phr.): Đã đủ rồi

Part 3. Answer the questions
English Pre-Intermediate Reading Comprehension Test 005
– Group identity and cohesion (phr.): Sự đồng nhất và liên kết nhóm
– To depend to a large extent on (phr.): Phụ thuộc rất nhiều vào …
– To accuse (v): Đổ lỗi
– Inanimate object (phr.): Vật vô tri vô giác
– Deep-rooted hatred is exhibited (phr.): Lòng hận thù sâu xa được thể hiện
– In the ethnic clashes (phr.): Trong những cuộc đụng độ sắc tộc
– Group identity and unity of purpose (phr.): Bản sắc và mục đích chung của nhóm
– Super power (phr.): Cường quyền
– On the decline (phr.): Đang suy thoái
– So a state of mutual respect and cooperation (phr.): Để có được sự tôn trọng và hợp tác chung với nhau

Writing

Part 1. Rewrite Sentence
English Grade 6 – Rewrite Sentence – Matching Test 05

Part 2. Error Recognition
English Grade 6 – Error Recognition Test 05

Part 3. Practice Writing (Following the topic below, write about 50 to 70 words on your notebook and turn it in after class)

5. Write an email to a shop / store / company to complain about problems you have with your newly-bought product from the shop / store / company
In your email, you should
– describe your problem; include the date when you bought the product and when the problem occurred and the address where you bought the product
– tell them what you’ve already done to fix the problem and what you want them to do for you
– ask for a response within a reasonable time
– attach a copy of any supporting relevant documentation such as a receipt or invoice (đơn hàng)

* The Form of a Complain Email
 Lưu ý: Đây là hình thức của một lá thư trang trọng, vì vậy không viết tắt bất cứ từ nào trong thư. (Ví dụ: Không được viết “I’m” mà phải viết “I am”)

– Greeting: Dear sir or madam / manager,

– Opening (you can use one of following expressions):
+ I am writing to complain about … (the product) I purchased from your store/shop/company at (address) on (date)
+ I am unhappy with … (the product) I purchased from your store/shop/company at (address) on (date)
+ I wish to express my dissatisfaction with … (the product), which I purchased from your store/shop/company at (address) on (date)
+ I recently bought … from your store/shop/company at (address) on (date)
+ I am sorry to inform you that … (the product) I recently bought from your store/shop/company at (address) on (date)

– Body:
+ describe the problems with your product (Unfortunately it …)
+ tell them what you’ve already done to fix the problem and what you want them to do for you (replacement a new one, refund, repair, etc.) (you can use one of following expressions):
• I would like you to … / Could you please … ?
• I would be thankful/appreciative if you could replace a new one for me / repair it for me at no cost / give me a full refund / a full money back / if my money was refunded

– Closing:
+ ask for a response within a reasonable time (you can use one of following expressions):
• I look forward to hearing from you within … (khoảng thời gian (Ex: two weeks))
• I expect to hear back from you with a full resolution to this issue by … (date) at the very latest
• I would like to have this problem fixed quickly please in about … (khoảng thời gian (Ex: ten days))
+ attach a copy of any supporting relevant documentation (you can use one of following expressions):
• I have attached a photocopy of my receipt as proof of purchase.
• Please find attached a copy of my original receipt, along with a copy of the … (product) guarantee and information regarding the serial number.

– Ending: Yours faithfully, / Yours sincerely,

– Your name

WEEK 7 – Oct 20

* Test 1

I. Reading

Part 1. Reading the Bible
Mt 22:15-21
– To go off (v): Ra đi, đi khỏi
– To entrap someone in speech (p): Gài bẫy ai đó qua lời nói
– The Herodians (n): Những người theo phái Hêrôđê
– The way of God (p): Đường lối của Thiên Chúa
– In accordance with (p): Theo
– To be concerned with (p): Bận tâm, chú ý, quan tâm đến
– Someone’s status (p): Địa vị của ai đó
– To be lawful (p): Hợp luật, hợp pháp, phải lẽ
– The census tax (p): Thuế thân (đánh trên từng người trưởng thành)
– To test (v): Thử thách
– Hypocrite (n): Kẻ đạo đức giả
– The Roman coin (p): Đồng tiền cắc Rôma

II. Writing

Part 1. Rewrite Sentence
English Grade 6 – Rewrite Sentence – Matching Test 06

WEEK 8 – Oct 27

I. Reading

Part 1. Reading the Bible
Mt 22:34-40
– The Pharisees (n): Những người Pharisêu
– The Sadducees (n): Những người Sađốc
– Scholar of the law (p): Tiến sĩ luật
– Commandment (n): Điều răn
– The first commandment (p): Giới răn trước nhất
– To love your neighbor as yourself (p): Yêu tha nhân như chính mình
– The prophets (n): Các tiên tri

Part 2. Yes/No Questions
Four Slit Throats 
– To slit (v): Cắt
– Just happened to be visiting (phr.): Tình cờ ghé thăm
– To set the house on fire (phr.): Châm lửa đốt nhà

Part 3. Answer the questions 
English Pre-Intermediate Reading Comprehension Test 006
– Finnish-born botanist (phr.): Nhà thực vật học người Phần Lan
– Prominent figure (phr): Nhân vật xuất chúng
– In the field of lichenology (phr.): Trong lĩnh vực nghiên cứu địa y
– Lichen (n): Địa y
– It can be said without exaggeration that four out of five lichens bear his name
(phr.): Không quá để nói rằng bốn trong số năm loại địa y mang tên ông
– Reagent (n): Chất phản ứng, thuốc thử (hóa học)
– Of his time (phr.): Ở thời đại của ông ta
– Tincture of iodine (phr.): Cồn iốt
– Hypochlorite (n): Hypoclorit (là một chất tẩy hóa học giống như nước tẩy Javel)
– Vehemently opposed (phr.): Kịch liệt phản đối
– Two discordant elements (phr.): 2 yếu tố khác nhau

Writing

Part 1. Rewrite Sentence
English Grade 6 – Rewrite Sentence – Matching Test 07

Part 2. Error Recognition
English Grade 6 – Error Recognition Test 06

Part 3. Practice Writing (Following the topic below, write about 50 to 70 words on your notebook and turn it in after class)
Write a letter to a friend you haven’t seen for a long time.
In your letter, you should
– ask about your friends’ health, what he / she has been doing, and his / her life at present
– tell them about your present life (you can also tell them about your future plan)
(- you can also suggest your friend for an appointment)

WEEK 9 – Nov 03

Reading

Part 1. Reading the Bible
Mt 23:1-12
– The crowds (n): Đám đông
– The scribes and the Pharisees (p): Các luật sĩ và biệt phái
– The chair of Moses (p): Chỗ ngồi của Môisê
– Example (n): Gương, mẫu mực, ví dụ
– To preach & to practice (v): Rao giảng & thực hành
– Heavy burdens (p): Những gánh nặng
– To lift a finger to move something (p): Đưa ngón tay chạm vào cái gì đó
– Phylactery & tassel (n): Dải kinh & tua áo
– Places of honor at banquets (p): Những chỗ nhất trong đám tiệc
– Synagogue (n): Hội đường
– Humbled & exalted (adj): Khiêm tốn & tự cao

Part 2. Yes/No Questions
Trick or Treat 
– To leave both high school seniors unconscious (phr.): Khiến cả hai học sinh trung học bất tỉnh
– Eye socket (n): Hốc mắt
– Witness (n): Nhân chứng
– Prosecution (n): Bên khởi tố
– “Hate crime” (phr.): Tội phạm do thù địch với nhau
– To the charge of assault (phr.): Để buộc tội tấn công
– Racial slurs (phr.): Các cuộc đụng độ sắc tộc
– Trial (n): Việc xét xử
– To sentence (v): Kết án, tuyên án
– “House arrest” (phr.): Bị quản thúc tại gia
– Community service (phr.): Lao động công ích
– Law-abiding white and black adults were outraged at the light sentences (phr.): Những người lớn da trắng và da đen tuân thủ luật pháp đã bị xúc phạm do việc tuyên án nhẹ
– Thug (n): Kẻ côn đồ
– A mere slap on the wrist (phr.): Hình phạt quá nhẹ

Part 3. Answer the questions
English Pre-Intermediate Reading Comprehension Test 007
– Sewage (n): Nước thải
– Outskirt (n): Ngoại thành, ngoại ô
– It is too badly damaged to be completely saved (phr.): Nó bị hư hỏng quá nặng không thể được trùng tu hoàn toàn.
– Proper drain (phr.): Cống thoát nước riêng
– Water pipe (n): Ống nước
– The underground passage round the statue (phr.): Đoạn ống nước ngầm quanh bức tượng
– To have become blocked (phr.): Bị tắc nghẽn
– To run (v): (nước) Chảy
– Extremes of temperature (phr.): Nhiệt độ khắc nghiệt
– Other natural forces (phr.): Những tác động khác của thiên nhiên
– Severe sandstorm (phr.): Bão cát khốc liệt, dữ dội
– To attack the statue (phr.): Phá hủy bức tượng

Writing

Part 1. Rewrite Sentence
English Grade 6 – Rewrite Sentence – Matching Test 08

Part 2. Error Recognition
English Grade 6 – Error Recognition Test 07

Part 3. Practice Writing (Following the topic below, write about 50 to 70 words on your notebook and turn it in after class)
7. Write a letter to your family to tell them about your life in Pastoral Center.

WEEK 10 – Nov 10

Reading

Part 1. Reading the Bible
Mt 25:1-13
–  Parable (n): Dụ ngôn
– The kingdom of heaven (p): Nước trời
– Ten virgins (p): Mười trinh nữ
– The bridegroom (n): Chàng rể
– The foolish (n): Những kẻ khờ dại
– The wise (n): Những kẻ khôn ngoan
– Come out to meet him! (s): Hãy ra đón ngài
– To trim their lamps (p): Sửa soạn đèn của mình
– The wedding feast (p): Tiệc cưới
– Stay awake (p): Hãy tỉnh thức
– To know neither the day nor the hour (p): Không biết ngày giờ nào

Part 2. Yes/No Questions
A Jealous Girlfriend
– To be in love with / to fall in love with (phr.): Yêu, phải lòng (ai đó)

Part 3. Answer the questions
English Pre-Intermediate Reading Comprehension Test 008
– Residual fuel oil (phr.): Dầu nhiên liệu
– Lubricating oils (phr.): Dầu bôi trơn
– Crude oil (phr.): Dầu thô
– Large bodies of water (phr.): Vùng nước lớn
– To be secured (v): Được tìm thấy
– More dry holes are drilled than those producing oil (phr.): Những lỗ khoan không có dầu nhiều hơn những lỗ khoan có dầu
– To force (v): Đẩy
– Crude oil wells (phr.): Những giếng dầu
– At varying-rates (phr.): Với tốc độ khác nhau
– Union (n): Hợp chất
– Impurity (n): Tạp chất
– Trace elements (phr.): Những tạp chất li ti
– Minute quantity (phr.): Số lượng rất nhỏ
– So-called light oil (phr.): Được gọi là dầu thắp sáng

Writing

Part 1. Rewrite Sentence
English Grade 6 – Rewrite Sentence – Matching Test 09

Part 2. Error Recognition
English Grade 6 – Error Recognition Test 08

Part 3. Practice Writing (Following the topic below, write about 50 to 70 words on your notebook and turn it in after class)
8. Write a letter to apologize to someone for something you have done wrongly / badly
In your letter, you should
– apologize for what you have done wrongly / badly
– acknowledge what happened and explain why you have done it in that way
– say what you’re going to do to redeem (chuộc lỗi) / to compensate / correct your mistake (sửa lỗi)

* The Form of an Apology Letter

– Greeting

– Opening (you can use one of following expressions):
+ I’m writing this email to apologize for … (your mistakes) / to express my sincere regret for … (your mistakes)
+ Please accept my deepest apologies for my mistake in regard to … (your mistakes) It was wrong of me to … (your mistakes) and I am truly sorry.
+ Please allow me to apologize for what I (said, did, etc…) on (date)
+ I’m extremely regretful for … (your mistakes)

– Body:
+ acknowledge what happened and explain why you have done it in that way (you can use one of following expressions):
• What I did was horribly inappropriate, disrespectful, and wildly selfish. I hope you understand that that was never my intention.
• My behavior was extremely inappropriate, immature, and lacked the respect you deserved. It was not my intention to create such an awkward and embarrassing situation for you.
• To hurt you in this way was an insult to all the things that you have done for me and I hate myself for that.
+ say what you’re going to do to redeem / to compensate / correct your mistake (you can use one of following expressions):
• It was embarrassing, but I learned that nobody appreciated my poor behavior. In the future, I have every intention of curbing my thoughtless actions and learn to adjust my behavior befitting the environment and situation.
• I absolutely take responsibility for my actions and the terrible pain I have caused you. There is no excuse for that type of behavior.
• I deeply regret it ever having happened at all and I am willing to do whatever it takes to correct the situation.
• But just being sorry isn’t enough. You deserve better. I would love to …
• To compensate for my mistake, I’m going to …

– Closing (you can use one of following expressions):
+ I can’t expect your forgiveness, though I certainly hope for it. All I can say is that I truly want things to be okay between us. I want to earn back the wonderful relationship that we had. Hopefully, in the future, we can find a way to move past this and create happier times together
+ Once again, I am truly sorry and humbly ask for your forgiveness.
+ Again, I am sorry for my actions and I hope that we can put this matter behind us. I look forward to see / meet / talk … you again / soon. If you have any thoughts in this, please feel free to share.
+ Please feel free to let me know of your thoughts and concerns over this matter.

– Ending

WEEK 11 – Nov 17

Reading

Part 1. Reading the Bible
Mt 25:14-30
– To go on a journey (p): Đi phương xa
– Servant (n): Đầy tớ
– To entrust (v): Trao phó, ủy thác
– Talent (n): Khả năng (nén bạc)
– To trade with something (p): Làm lợi với cái gì đó
– To dug a hole in the ground (p): Đào lỗ
– To settle accounts with someone (p): Tính sổ với ai đó
– Well done (adj): Tốt lắm
– Faithful (adj): Trung thành
– Responsibility (n): Trách nhiệm

Part 2. Yes/No Questions
38. Towns Hit by Snowstorms 
– Twelve feet of snow (phr.): Tuyết dày 12 feet
– Oswego resident (n): Cư dân Oswego
– Snowplows (n): Xe ủi tuyết
– To shovel (v): Xúc (bằng xẻng)

Part 3. Answer the questions
English Pre-Intermediate Reading Comprehension Test 009
– To hang on to life by a thread Deserted and unmanned (phr.): Bị bỏ hoang và không có người
– To wake up (v): Hoạt động
– Charter train (n): Xe lửa chở thuê
– To unload (v): Không chở
– Scenic (adj): Có nhiều phong cảnh đẹp
– For the sake of economy (phr.): Vì lợi ích kinh tế
– On a grand scale (phr.): Trên quy mô lớn
– To wear – wore – worn out (v): Xuống cấp, hư hỏng
– A worn out system (phr.): Hệ thống đã bị xuống cấp
– The wooden supports for the tracks are rotting (phr.): Những cây gỗ chống đường ray đang bị mục
– Coach (n): Toa tàu
– On the country branch line (phr.): Trên những tuyến đường nhỏ ở nông thôn
– Be threatening to fall down (phr.): Có nguy cơ bị đổ sập

Writing

Part 1. Rewrite Sentence
English Grade 6 – Rewrite Sentence – Matching Test 10

Part 2. Error Recognition
English Grade 6 – Error Recognition Test 09

Part 3. Practice Writing (Following the topic below, write about 50 to 70 words on your notebook and turn it in after class)
9. Your friend is unhappy because he / she gains weight. Write a letter to comfort him / her and give them advice to lose weight.

– Opening (you can use one of following expressions):
+ I’m sorry to hear (read) about your problem. I was in the same situation as you are a few years ago.
+ I was sorry after hearing that you have problems with … I understand how you are and …

– Giving advice (you can use one of following expressions):
+ I think you should / shouldn’t / can …
+ Why don’t you / we …?
+ It would be great if we / you could …
+ It would be a good idea to …
+ If I were you, I would …
+ I strongly advise you to / not to …

– Closing (you can use one of following expressions):
+ Hope my advice works. Write to me again if you have further problems.
+ I hope that these ideas will help. No pain – no gain, so anyway you must make an effort. By all means write back and let me know how you get on.

WEEK 12 – Nov 24

* Test 2

Reading

Part 1. Reading the Bible
Mt 25:31-46
– The Son of Man (p): Con Người
– In his glory (p): Trong vinh quang của Ngài
– Glorious throne (p): Ngai vinh quang
– All the nations (p): Muôn nước
– The sheep on his right (p): Chiên ở bên phải
– The goats on his left (p): Dê ở bên trái
– To be blessed (p): Được chúc phúc
– The foundation of the world (p): Lúc tạo thành vũ trụ
– The righteous (n): Người công chính
– The least brothers of mine (p): Những anh em bé nhỏ nhất của Ta
– Depart from me (p): Đi khỏi Ta, cút đi
– The eternal fire (p): Lửa đời đời
– Eternal punishment (p): Hình phạt đời đời
– Eternal life (p): Sự sống đời đời

 Writing

English Grade 6 – Rewrite Sentence – Matching Test 11

WEEK 13 – Dec 01

Reading

Part 1. Reading the Bible
MK 13:33-37
– Be watchful! = Be alert! (p): Hãy tỉnh thức
– The time will come (p): Thời khắc sẽ đến (ngày phán xét)
– A man traveling abroad (p): Người kia đi xa (abroad – đi nước ngoài)
– To leave… in charge (p): Để… trông coi
– To be on the watch (p): Sẵn sàng, tỉnh thức
– The Lord of the house (p): Chủ nhà
– At cockcrow (p): Lúc gà gáy (sáng)

Part 2. Yes/No Questions
39. Another Jealous Girlfriend 
– Sound asleep (phr.): Ngủ ngon
– To mumble (v): Lầm bầm
– To get over (phr.): Giải quyết
– To figure (v): Hình dung, mường tượng, tưởng tượng
– A dead love affair (phr.): Một cuộc tình chết
– To grumble (v): Càu nhàu, cằn nhằn

Part 3. Answer the questions
English Pre-Intermediate Reading Comprehension Test 010
– Penniless (adj): Nghèo xác xơ, không một xu dính túi
– Eager for work and for knowledge (phrase): Say mê làm việc và ham học hỏi
– A learned man = Scholar (n): Học giả
– To found the American Philosophical Society (phr.): Thành lập hội triết học Mỹ
– To have paved and lighted street: Có đường nhựa và đèn đường
– Police force (n): Lực lượng cảnh sát
– Lightning rod (n): Cột thu lôi
– His scientific work with electricity earned Franklin world fame: Công trình khoa học về điện đã làm cho Franklin nổi tiếng khắp thế giới.
– To draw up (v): Soạn thảo
– To negotiate a treaty (phr.): Đàm phán để ký hiệp ước
– President of the Abolitionist Society (n): Chủ tịch hội chủ nghĩa bãi nô
– The movement to end slavery (phr.): Phong trào chấm dứt chế độ nô lệ

Writing

Part 1. Rewrite Sentence
English Grade 6 – Rewrite Sentence – Matching Test 12

Part 2. Error Recognition
English Grade 6 – Error Recognition Test 10

Part 3. Practice Writing (Following the topic below, write about 50 to 70 words on your notebook and turn it in after class)
10. Your friend has passed an unhappy event (funeral, accident, fail the exam, loss of a job, break up (chia tay) etc.). Write a letter to conform him / her.
In your letter, you should
– comfort your friend
– suggest to do something with your friend to help them feel better

– Opening (you can use one of following expressions):
+ I am so sorry / so sad to hear about … (Ex: the loss of your…)
+ It was painful / absolutely saddened to learn of … I would like to extend my deepest sympathies to you and your family at this time.
+ Please accept my sincere and heartfelt sympathies at this most difficult of times and please pass these feelings onto your family.

* For Funeral:
+ We are all shocked to hear of the sudden death of your … My thoughts and prayers are with you and your family.
+ Please accept our deepest and heartfelt condolences.
+ I would like to express my sincerest and heartfelt condolences on the passing of your loving …

– Body:
+ Express your thoughts about the unhappy even
+ Comfort your friend by saying good and positive things / remind nice memory
+ Suggest to do something with your friend to help them feel better

– Conclusion (you can use one of following expressions):
+ You are in my thoughts and prayers.
+ Don’t forget how much we love and care about you.
+ Please know that I am thinking of you and the rest of your family at this time
+ May the love of your family comfort you in the days ahead.
+ Praying that the Lord will give you strength during this difficult time.
* Some bible verses you can use to make excellent condolence phrases:
• Blessed are those who mourn, for they will be comforted (Mathew 5:4).
• Come to Me, all who are weary and heavy-laden, and I will give you rest. (Matthew 11:28).
• Give all your worries and cares to God, for he cares about you (Peter 5:7).
• The Lord is close to the brokenhearted; he rescues those whose spirits are crushed (Psalm 34:18).

– Closing (you can use one of following expressions):
+ With deepest sympathy,
+ May God bless and comfort you and your family,
+ With all my love and condolences,
+ With love and sympathy,

WEEK 14 – Dec 08

Reading

Part 1. Reading the Bible
Mk 1:1-8
– The beginning of the gospel (p): Khởi đầu Tin Mừng
– Jesus Christ the Son of God (p): Đức Giêsu Con Thiên Chúa
– Prophet (n): Tiên tri, ngôn sứ
– To send my messenger ahead of you (p): Sai sứ giả của ta đi trước con
– A voice of one crying out (p): Tiếng kêu
– The way of the Lord (p): Con đường của Đức Chúa
– John the Baptist (n): Gioan Tẩy giả
– Baptism of repentance (p): Phép rửa sám hối
– The forgiveness of sins (p): Ơn tha tội
– Judean countryside (p): Vùng phụ cận Giuđêa
– The inhabitants of Jerusalem (p): Cư dân tại Giêrusalem
– To be baptized (p): Được rửa tội
– To acknowledge their sins (p): Thú tội
– To baptize you with water (p): Rửa tội cho anh em bằng nước
– To baptize you with the Holy Spirit (p): … trong Thánh Thần

Part 2. Yes/No Questions
40. She Loves Her Son 
– To dread (v): Lo sợ, nghĩ đến mà sợ
– Company (n): Người bầu bạn, người ở cùng
– Bulk package (phr.): Gói hàng hóa với số lượng lớn
– To hang – hung – hung (v): Treo, mắc
– Produce section (phr.): Khu vực hàng hóa
– Seedless green grapes (phr.): Nho xanh không hạt
– Another market or two (phr.): Một hoặc hai chợ khác

Part 3. Answer the questions
English Pre-Intermediate Reading Comprehension Test 011
– Urban area (n): Khu đô thị
– To reside (v): Cư trú, trú ngụ, ở tại
– Metropolitan area (n): Khu vực thủ phủ, khu vực trung tâm
– The Bureau of Census (n): Cục điều tra dân số
– Communication system (n): Mạng lưới thông tin liên lạc
– An integrated metropolis (n): Khu đô thị tích hợp
– To account for (v): Chiếm (tỉ lệ)
– Megapolis (n): Chuỗi đô thị, thành phố lớn
– The Eastern corridor (n): Hành lang phía đông

Writing

Part 1. Rewrite Sentence
English Grade 6 – Rewrite Sentence – Matching Test 13

Part 2. Error Recognition
English Grade 6 – Error Recognition Test 11

Part 3. Practice Writing (Following the topic below, write about 50 to 70 words on your notebook and turn it in after class)
11. You are a priest of a parish. You need money to build a church for your parish or to help the poor. Write a letter to an organization / other priests/someone to request for a donation.
In your letter, you should
– give reasons why you request for a donation
– say what you are going to do with the donation

* The Form of a Donation Request Letter

Date

Your Name
Your Church’s Name
Address

– Greeting: Dear Mr. / Mrs. / Ms. / Father … ,

– Opening: Give reasons why you request for donation
My name is … and I am … (describe your position/situation/background).
I’m writing to you to ask you to support me and my … I am looking to raise (amount of money) to … (describe exactly what the contribution will be used for).

– Body: Say what you are going to do with the donation
Your donation will go toward (give concrete, specific examples of how the donation helps your parish / the poor or performs its function so that the recipient can see how their money would be used). Just a small donation can help me and my … You have no idea how much it means to me to have your support. Thank you in advance for your contribution. (Tell them specifically how to donate; for example: send to your account at [account numbers]). Of course, if you’d like to make additional contributions, donations of any size are always welcome at any time!

– Closing:
+ Your donation will be acknowledged in several ways (tell specifically how to acknowledge them).
+ If you have any question about our work or why we’re raising funds [(or) if you would like to speak further about donation] please feel free to reach out to me at (phone number) or (email address). I’d love to answer any questions you have and give you more information.
+ We thank you for your consideration of our request, and look forward to hearing from you in the near future.

– Ending