Reading and Writing – Level 3 – Fall 2017

WEEK 1 – Sept 04

Retreat

WEEK 2 – Sept 11

I. Reading

Part 1. Reading the Bible
Mt 18:21-27
– To sin against someone (p): Xúc phạm đến ai đó
– The kingdom of heaven (p): Nước trời
– To settle accounts with someone (p): Tính sổ với ai đó
– A huge amount (p): Một khoản lớn
– To be sold (p): Bị bán
– Property (p): Tài sản
– To fell down (v): Sấp mình
– To do someone homage (p): Tỏ lòng thần phục ai đó
– To pay back (v): Trả lại
– Moved with compassion (p): Chạnh lòng, cảm thương
– The loan (n): Món nợ

Part 2. Doing Yes/No Questions
102. Interstate Bridge Collapses
– Eight-lane: 8 len
– Interstate (n): Liên bang
– To be injured (p): Bị thương
– To be being repaired (p): Đang sửa
– To be reinforced (p): Được gia cố
– To have been inspected recently (p): Được kiểm định mới đây
– To simply reinforce it at strategic locations (p): Gia cố nó bình thường theo định kỳ tại địa phương
– To be structurally deficient (p): Không bảo đảm
– To have rigged a bomb to the bridge (p): Đặt bom cầu
– The pigeon poop (p): Cứt bồ câu
– To have eroded the steel (p): Ăn mòn thép
– Life jacket (n): Áo cứu hộ

Part 3. Answer the Question
English Intermediate Reading Comprehension Test 001
– Pound (n): Bảng Anh
– On sick days (p): Những ngày nghỉ bệnh
– Wage (n): Lương bổng
– Smoking costs every man, woman and child: Mỗi người đàn ông, đàn bà và trẻ em tiêu tốn
– In the lost work and wages (p): Chi phí mất việc và lương bổng
– To be in pounds (p): Gánh nặng kinh tế

II. Writing

Part 1. Writing Gap Fill
English Grade 7 – Fill in the blanks – Multichoice Test 28
English Grade 7 – Fill in the Blanks Test 28

Part 2. Practice Writing (Following the topic below, write about 70 to 100 words on your notebook and turn it in after class)
1. Write an email to invite your friend to your party.
In your email, you should
– explain why you celebrate the party
– say the date, time, and place of the party
– tell your friend how to get to the place of the party
– say activities you are going to do at the party
– ask your friend to suggest other activities for the party
– tell your friend something they should/shouldn’t do when they come to the party (what things / clothes they should/shouldn’t bring / wear to the party; can they bring their friend to the party or not, etc.)

* The Form of an Informal Invitation Email

– Greeting: Dear / Hi / Hello + name, (có dấu phẩy sau tên người nhận)

– Opening (bắt đầu email) (you can use one of following expressions):
+ It’s my … party. / I’m having … party. / We celebrate … party.
+ I’m writing this email to invite you to … party
+ You’re invited to … party
+ Would you like to come to … party
+ I’m glad / I’d like to invite you to … party

– Body (nội dung email): time, date, place of the party, details about the party…

– Closing (kết thúc email) (you can use one of following expressions):
+ I will be waiting expectantly to see you at my party.
+ I am looking forward to getting together with you at my party.
+ It will be a pleasure to see you at my party.
+ I would love for you to attend.
+ Hoping to see you there.

– Ending (you can use one of following expressions): All my love, / Lots of love, / Love, / With love, / Lots of kisses, / Best wishes, (có dấu phẩy sau lời chào kết thúc)

– Your name
(Lưu ý: Viết thẳng hàng căn theo lề trái, không thụt đầu hàng)

WEEK 3 – Sept 18

I. Reading

Part 1. Reading the Bible
Mt 20:1-16a
– Disciple (n): Môn đệ
– Parable (n): Dụ ngôn
– Landowner (n): Chủ ruộng, chủ đất
– To hire laborers (p): Mướn người lao động
– Vineyard (n): Vườn nho
– Dawn (n): Bình minh; noon (n): Trưa; Sunset (n): Hoàng hôn
– The usual daily wage (p): Tiền công nhật thông thường một ngày làm
– To stand idle in the marketplace (p): Đứng không ngoài chợ
– To do likewise (p): Làm như vậy
– To grumble against someone (p): Lẩm bẩm chống lại ai đó
– Burden (n): Gánh nặng, nặng nhọc, mệt nhọc
– I am not cheating you (s): Tôi không lừa anh.
– To be envious (p): Ghen tị

Part 2. Doing Yes/No Questions
103. Stop Selling Those Bunnies
– An animal rights group (p): Nhóm bảo vệ động vật
– To gather signatures (p): Sưu tập chữ ký
– PetsRUs: Công ty buôn bán thú nuôi (cung cấp chuồng, thức ăn, bác sĩ và thuốc men)
– Activist (n): Nhà hoạt động
– A matter of time (p): Tạm thời
– To be held or petted (p): Bồng bế hoặc vuốt ve
– To take it out to a field and release it (p): Mang ra đồng rồi thả
– House-reared rabbits (p): Thỏ nhà
– So-called pets (p): Cái gọi là thú cưng
– A trial program (p): Một chương trình thử nghiệm

Part 3. Answer the Question
English Intermediate Reading Comprehension Test 002
– To leave the shade (p): Ra khỏi bóng râm
– An open piece of grass (p): Đám cỏ
– The inviting muddy liquid (p): Vũng sình lầy hấp dẫn
– To swing her long trunk and sway her head (p): Ngoe nguẩy cái vòi và lắc lư cái đầu
– To make up someone’s mind (p): Thay đổi ý định
– The impression of being intensely curious about this metal object (p): Một cảm giác vô cùng tò mò với thứ làm bằng kim loại này

II. Writing

Part 1. Writing Gap Fill
English Grade 7 – Fill in the blanks – Multichoice Test 29
English Grade 7 – Fill in the Blanks Test 29

Part 2. Practice Writing (Following the topic below, write about 70 to 100 words on your notebook and turn it in after class)
2. Write an email to thank someone for a nice / good thing they have done for you
In your email, you should
– thank them for what they have done for you
– express how you think / feel when they’ve done good / nice thing for you
– say what you’re going to do to thank them / respond their kindness

* The Form of an Thank-You Email

– Greeting: Dear / Hi / Hello + name, (có dấu phẩy sau tên người nhận)

– Opening (bắt đầu email) (you can use one of following expressions):
+ Thank you very much for … / Thank for … / Thank a lot for …
+ I’m writing this email to thank you for … / to express my sincere thanks for …
+ I must thank you for … / A big thank for … / Many thanks for …
+ I’m extremely grateful for … / I’m most grateful for …

– Body (nội dung email):
+ express your thought / feeling when receiving good / nice things (It was very nice / good of you to … / I really appreciate your … / You are … )
+ say what you’re going to do to thank them / respond their kindness
– Closing (kết thúc email) (you can use one of following expressions):
+ I won’t forget how generous you were. Thanks again.
+ Your … is greatly appreciated.
+ I look forward to seeing / hearing from you soon.

– Ending (you can use one of following expressions): All my love, / Lots of love, / Love, / With love, / Lots of kisses, / Best wishes, / Best regards / With thanks and appreciation, / Gratefully yours, / Yours sincerely, … (có dấu phẩy sau lời chào kết thúc)

– Your name

WEEK 4 – Sept 25

I. Reading

Part 1. Reading the Bible
Mt 21:28-32
– The chief priest (n): Trưởng tế
– Elder (n): Kỳ lão
– Vineyard (n): Vườn nho
– To change someone’s mind (n): (Ai đó) thay đổi ý định (suy nghĩ)
– Will (n): Ý định, ý muốn
– Tax collector (p): Người thu thuế
– Prostitute (n): Gái điếm
– The kingdom of God (p): Nước Thiên Chúa
– The way of righteousness (n): Đường công chính

Part 2. Doing Yes/No Questions
104. Actor Tries to Kill Himself
– The lead actor (p): Diễn viên hàng đầu, ngôi sao
– Dazed state (n): Tình trạng loạng choạng, đẫn đờ
– Slashed (adj): Cắt
– To star (v): Thành ngôi sao
– Co-star (n): Đồng nghiệp
– To move in with someone (p): Dọn về ở với ai đó
– Despite the fact that (p): Sự thật chứng minh rằng, sự thật là
– Not take it anymore (p): Hết chịu nổi

Part 3. Answer the Question
English Intermediate Reading Comprehension Test 003
– To go down beyond great banks of cloud (p): Lặn xuống sau những đám mây lớn
– To send someone straight to bed out of the way (p): Cho ai đó đi ngủ ngay
– To turn away from home (p): Rời khỏi nhà
– The risk of scratching the toes (p): Nguy cơ rách toạc ngón chân
– The edge of the field (p): Mô đất trên cánh đồng
– To learn on someone’s arm (p): Dựa cằm trên cánh tay
– Someone Without connection With himself (p): Người siêu thoát (khỏi hiện tại)
– To carry about with him a world of his own (p): Mang theo mình một thế giới riêng
– Existence (n): Sự tồn tại, hiện hữu
– Indefinite sense (p): Cảm giác vô hạn

II. Writing

Part 1. Writing Gap Fill
English Grade 7 – Fill in the blanks – Multichoice Test 30
English Grade 7 – Fill in the Blanks Test 30

Part 2. Practice Writing (Following the topic below, write a paragraph about 70 to 100 words on your notebook and turn it in after class)
3. Write an email to congratulate someone on their special occasion (graduation, wedding, promotion, having baby, etc.)
In your email, you should
– send them your congratulation
– express how you think / feel when receive their good news
– ask them about their forthcoming plan (dự định sắp tới)

* The Form of a Congratulation Email

– Greeting

– Opening (you can use one of following expressions):
+ I am so happy to know that … / I was delighted to hear about … / We are thrilled to hear about your …
+ I was beside myself with joy when I heard about …
+ I just heard … That’s great news. Let me congratulate you on …
+ I just heard … Please accept my heartiest congratulations on …
+ Congratulations on your marriage! I’d like to wish you and your wife all the best.
+ Congratulations on the birth of your son/daughter. / Congratulations on the new addition to your family! I hope mother and child are doing fine.

– Body
+ express how you think / feel when receive their good news (you can use one of following expressions):
• It is really a great … and we are all very proud of you.
• I am delighted to hear that …
• I wish you greater successes all through your life.
• I am sure you will have many more similar occasions to celebrate.
• I am sure you will bring glory to your profession.
+ ask them about their forthcoming plan (What are you going to … ?)

– Closing (you can use one of following expressions):
+ Once again I congratulate you on your …
+ May God grant you similar … in the years to come.

– Ending

– Your name

WEEK 5 – Oct 02

I. Reading

Part 1. Reading the Bible
Mt 21:33-43
– The chief priest (p): Thượng tế, trưởng tế
– The elder (n): Kỳ lão, kỳ mục
– Landowner (n): Chủ đất, ông chủ
– Wine press (p): Bồn ép nho
– Tenant (p): Tá điền
– Wintage time (p): Mùa thu hoạch nho
– To obtain his produce (p): Thu huê lợi
– Servant (n): Đầy tớ, tôi tớ
– To say to one another (p): Nói với nhau
– Wretched men (p): Những kẻ phản nghịch, ngỗ nghịch
– To lease something to someone (p): Trao cái gì đó cho ai đó
– A people (p): Một dân

Part 2. Doing Yes/No Questions
105. US Senator Says He’s not Gay
– Republican (adj): Thuộc đảng cộng hòa
– Democratic (adj): Thuộc đảng dân chủ
– Senator (n): Thượng nghị sĩ
– Representative (n): Hạ nghị sĩ
– To hold a press conference (p): Tổ chức cuộc họp báo
– To be involved (p): Dính líu
– To defend one’s good name: Bảo vệ thanh danh
– A plain-clothes detective: Thám tử đồ thường
– Vice squad (n): Tổ điều tra
– Stall (n): nhà cầu (1 ô vuông, có bàn cầu, che chắn 3 bên, có cửa)
– To solicit (v): Gạ gẫm
– Disorderly conduct (p): Vi phạm luật công cộng

Part 3. Answer the Question
English Intermediate Reading Comprehension Test 004
– To judge (v): Lượng định, đánh giá, nhận định
– Bit by bit = step by step
– Unless he was made to = if he was not made to
– Let him correct his own papers (s): Để anh ta tự chỉnh sửa bài kiểm.
– To measure their own understanding (p): Đo lường sự hiểu biết của chính mình
– A body of knowledge (n): Một khung kiến thức
– To learn something essential (p): Học điều thiết yếu

II. Writing

Part 1. Writing Gap Fill
English Grade 7 – Fill in the blanks – Multichoice Test 31
English Grade 7 – Fill in the Blanks Test 31

Part 2. Practice Writing (Following the topic below, write a paragraph about 70 to 100 words on your notebook and turn it in after class)
4. Your friend is looking for a place to go on his/her holiday. Write an email to give him/her your advice
In your email, you should
– suggest a place to visit
– explain why you suggest that place
– tell him/her how to go to that place
– tell him/her when is the best time to visit there
– tell him/her how long they should stay in that place
– suggest them what they can do when being there
– give him/her advice to have a good trip

WEEK 6 – Oct 9

I. Reading

Part 1. Reading the Bible
Mt 22:1-14
– Parable (n): Dụ ngôn
– Wedding feast (p): Tiệc cưới
– The Feast (n) = Wedding Feast
– Banquet (n): Đại tiệc
– To mistreat (v): Ngược đãi
– To be invited (p): Được mời
– Bad and good alike (p): Người xấu cũng như kẻ tốt
– To be filled with guests (p): Đầy khách tham dự
– Wedding garment (p): Trang phục lễ cưới
– To cast someone into somewhere (p): Ném ai đó vào nơi nào đó
– Be wailing and grinding of teeth (p): Khóc lóc và nghiến răng

Part 2. Doing Yes/No Questions
106. E. Coli Is Everywhere
– Escherichia coli bacteria (n): E. coli: Vi khuẩn đường ruột
– Intestines (n): Ruột (small: non, large: già)
– Feces (n): Phân, chất cặn bã
– Strain (n): Loại
– Stomach problems and diarrhea (p): Đau bụng và ỉa chảy
– Red blood cell (p): Hồng cầu
– To cause our kidneys to stop functioning: Làm cho chức năng gan ngưng hoạt động
– Hospitalization and transfusions: Quá trình nhập viện và điều trị
– To last up to (v): kéo dài đến
– The very young and the very old: Trẻ sơ sinh và người già
– Immunity to infection: Khả năng miễn dịch

Part 3. Answer the Question
English Intermediate Reading Comprehension Test 005
– To change dramatically our ability (p): Thay đổi khả năng… đáng kể
– The magnetic scanner (p): Máy quét từ
– X-ray radiation waves (p): Sóng bức xạ tia X
– The side or the back of a suspect part of the body (p): Cạnh và mặt sau của phần khả nghi
– Examining the softer part of the body (p): Khảo sát (khám) phần mềm trên cơ thể
– Muscular organ (p): Phần cơ bắp
– Contrast medium (p): Chất cản quang
– Greater detail than ever before (p): Chi tiết hơn nhiều so với trước đây
– Multiple sclerosis (p): Đa xơ cứng – MS: là một chứng rối loạn não bộ và tủy sống với chức năng thần kinh bị giảm sút kết hợp với việc hình thành sẹo trên lớp phủ ngoài của các tế bào thần kinh.
– These diseases have been missed (s): Những bệnh này không phát hiện được
– False information (p): Thông tin sai

II. Writing

Part 1. Writing Gap Fill
English Grade 7 – Fill in the blanks – Multichoice Test 32
English Grade 7 – Fill in the Blanks Test 32

Part 2. Practice Writing (Following the topic below, write a paragraph about 70 to 100 words on your notebook and turn it in after class)
5. Write an email to a shop / store / company to complain about problems you have with your newly-bought product from the shop / store / company
In your email, you should
– describe your problem; include the date when you bought the product and when the problem occurred and the address where you bought the product
– tell them what you’ve already done to fix the problem and what you want them to do for you
– ask for a response within a reasonable time
– attach a copy of any supporting relevant documentation such as a receipt or invoice (đơn hàng)

* The Form of a Complain Email
Lưu ý: Đây là hình thức của một lá thư trang trọng, vì vậy không viết tắt bất cứ từ nào trong thư. (Ví dụ: Không được viết “I’m” mà phải viết “I am”)

– Greeting: Dear sir or madam / manager,

– Opening (you can use one of following expressions):
+ I am writing to complain about … (the product) I purchased from your store/shop/company at (address) on (date)
+ I am unhappy with … (the product) I purchased from your store/shop/company at (address) on (date)
+ I wish to express my dissatisfaction with … (the product), which I purchased from your store/shop/company at (address) on (date)
+ I recently bought … from your store/shop/company at (address) on (date)
+ I am sorry to inform you that … (the product) I recently bought from your store/shop/company at (address) on (date)

– Body:
+ describe the problems with your product (Unfortunately it …)
+ tell them what you’ve already done to fix the problem and what you want them to do for you (replacement a new one, refund, repair, etc.) (you can use one of following expressions):
• I would like you to … / Could you please … ?
• I would be thankful/appreciative if you could replace a new one for me / repair it for me at no cost / give me a full refund / a full money back / if my money was refunded

– Closing:
+ ask for a response within a reasonable time (you can use one of following expressions):
• I look forward to hearing from you within … (khoảng thời gian (Ex: two weeks))
• I expect to hear back from you with a full resolution to this issue by … (date) at the very latest
• I would like to have this problem fixed quickly please in about … (khoảng thời gian ‘Ex: ten days’)
+ attach a copy of any supporting relevant documentation (you can use one of following expressions):
• I have attached a photocopy of my receipt as proof of purchase.
• Please find attached a copy of my original receipt, along with a copy of the … (product) guarantee and information regarding the serial number.

– Ending: Yours faithfully, / Yours sincerely,

– Your name

WEEK 7 – Oct 16

* Test 1

I. Reading

Part 1. Reading the Bible
Mt 22:15-21
– To go off (v): Ra đi, đi khỏi
– To entrap someone in speech (p): Gài bẫy ai đó qua lời nói
– The Herodians (n): Những người theo phái Hêrôđê
– The way of God (p): Đường lối của Thiên Chúa
– In accordance with (p): Theo
– To be concerned with (p): Bận tâm, chú ý, quan tâm đến
– Someone’s status (p): Địa vị của ai đó
– To be lawful (p): Hợp luật, hợp pháp, phải lẽ
– The census tax (p): Thuế thân (đánh trên từng người trưởng thành)
– To test (v): Thử thách
– Hypocrite (n): Kẻ đạo đức giả
– The Roman coin (p): Đồng tiền cắc Rôma

II. Writing

Review

WEEK 8 – Oct 23

I. Reading

Part 1. Reading the Bible
Mt 22:34-40
– The Pharisees (n): Những người Pharisêu
– The Sadducees (n): Những người Sađốc
– Scholar of the law (p): Tiến sĩ luật
– Commandment (n): Điều răn
– The first commandment (p): Giới răn trước nhất
– To love your neighbor as yourself (p): Yêu tha nhân như chính mình
– The prophets (n): Các tiên tri

Part 2. Doing Yes/No Questions
107. Influenza
– Pandemic (n): Trận dịch
– Contagious viral infection (p): virus lây nhiễm
– Incubation period (p): Quá trình ủ bệnh
– To wait something out (v): Chờ cái gì đó ra đi
– Over-the-counter (n): Thuốc thông thường (không kê toa)
– Bacterial infection (p): Lây nhiễm vi khuẩn
– To stay away from infected people (p): Cách ly với người nhiễm bệnh
– To get an annual flu shot (p): Tiêm ngừa cúm

Part 3. Answer the Question
English Intermediate Reading Comprehension Test 006
– Real life situations (p): Những tình huống đời sống cụ thể
– Ever-changing (adj): Thay đổi luôn luôn, liên tục
– The realistic approach to photography (p): Cách tiếp cận thực tế nghệ thuật nhiếp ảnh
– The work of others (p): Công trình của người khác
– An awareness of the world (p): Ý thức về thế giới
– When that moment arises (cl.): Khi thời khắc đó đến
– To raise their camera quickly and shoot (p): Đưa máy lên ngay và chụp
– Film manufacturers (p): Các nhà sản xuất phim để chụp hình
– To observe through the lens (p): Quan sát qua ống kính
– Point (n): Khoảnh khắc

II. Writing

Part 1. Writing Gap Fill
English Grade 7 – Fill in the blanks – Multichoice Test 33
English Grade 7 – Fill in the Blanks Test 33

Part 2. Practice Writing (Following the topic below, write a paragraph about 70 to 100 words on your notebook and turn it in after class)
6. Write a letter to a friend you haven’t seen for a long time.
In your letter, you should
– ask about your friends’ health, what he / she has been doing, and his / her life at present
– tell them about your present life (you can also tell them about your future plan)
(- you can also suggest your friend for an appointment)

WEEK 9 – Oct 30

I. Reading

Part 1. Reading the Bible
Mt 23:1-12
– The crowds (n): Đám đông
– The scribes and the Pharisees (p): Các luật sĩ và biệt phái
– The chair of Moses (p): Chỗ ngồi của Môisê
– Example (n): Gương, mẫu mực, ví dụ
– To preach & to practice (v): Rao giảng & thực hành
– Heavy burdens (p): Những gánh nặng
– To lift a finger to move something (p): Đưa ngón tay chạm vào cái gì đó
– Phylactery & tassel (n): Dải kinh & tua áo
– Places of honor at banquets (p): Những chỗ nhất trong đám tiệc
– Synagogue (n): Hội đường
– Humbled & exalted (adj): Khiêm tốn & tự cao

Part 2. Doing Yes/No Questions
109. The Hospital Orderly (2)
– Hospital Orderly (n): Hộ lý (người dọn dẹp sắp xếp trong bệnh viện)
– To get infections from patients (p): Bị nhiễm bệnh từ bệnh nhân
– To be developing immunity to all the latest drugs: Kháng các loại thuốc mới
– An assistant pro (p): Chuyên viên phụ việc
– Golf course (p): Sân gôn
– To wonder over and over (v): Suy đi nghĩ lại
– The poorest decision (p): Quyết định tệ hại nhất

Part 3. Answer the Question
English Intermediate Reading Comprehension Test 007
– According to plan (p): Như kế hoạch
– Animal tracks (p): Những đường mòn động vật qua lại
– To be covered so thickly with bushes (p): Những lùm cây bao phủ dày đặc
– To break through (v): Cắt ngang, băng qua
– The inhabited lowlands (p): Vùng đất có người ở
– The edge of a cliff (p): Sườn vách đá
– To strode downhill (p): Sải bước xuống dốc
– Upside down (adj & adv): Dốc ngược (cắm ngọn xuống)
– The flat bank (p): Bờ phẳng

II. Writing

Part 1. Writing Gap Fill
English Grade 7 – Fill in the blanks – Multichoice Test 34
English Grade 7 – Fill in the Blanks Test 34

Part 2. Practice Writing (Following the topic below, write a paragraph about 70 to 100 words on your notebook and turn it in after class)
7. Write a letter to your family to tell them about your life in Pastoral Center.

WEEK 10 – Nov 06

Reading

Part 1. Reading the Bible
Mt 25:1-13
–  Parable (n): Dụ ngôn
– The kingdom of heaven (p): Nước trời
– Ten virgins (p): Mười trinh nữ
– The bridegroom (n): Chàng rể
– The foolish (n): Những kẻ khờ dại
– The wise (n): Những kẻ khôn ngoan
– Come out to meet him! (s): Hãy ra đón ngài
– To trim their lamps (p): Sửa soạn đèn của mình
– The wedding feast (p): Tiệc cưới
– Stay awake (p): Hãy tỉnh thức
– To know neither the day nor the hour (p): Không biết ngày giờ nào

Part 2. Doing Yes/No Questions
110. Flower Power
– A car show (p): Trưng bày xe hơi
– To give sales pitches extolling the wonders (n): Bán đạt kỷ lục
– One thing led to another (p): Hết cái này đến cái khác
– To roll around (v): Gần đến
– Transaction (v): Việc chuyển giao (tiền, hàng hóa)
– To put it on his business credit card (n): Trả bằng thẻ đi làm
– Why on earth had Ted ordered flowers? Sao lại có chuyện đặt hoa thế này?
– To go to ruin (v): Bể chuyện
– Enclosed letter (p): Bức thư dán kỹ
– These roses aren’t half as pretty as you are: … chẳng đẹp bằng một nửa anh
– For ruining his marriage (p): Làm tổn hại hôn nhân anh ta

Part 3. Answer the Question
English Intermediate Reading Comprehension Test 008
– The growth of the oil industry under control (p): Phát triển ngành công nghiệp dầu lửa trong tầm kiểm soát
– To limit exploration (p): Hạn chế thăm dò
– A limited number of foreign workers (p): Con số giới hạn công nhân ngoại quốc
– The Arctic Circle (p): Vùng Bắc cực
– To draw people south (p): Đưa người xuống phía nam
– The effects of the development (p): Tác động của việc phát triển
– To lose most of their workers to the oil industry (p): Mất hầu hết công nhân vào tay nền công nghiệp dầu mỏ
– The tourist industry (p): Ngành công nghiệp du lịch
– The majority of the population (p): Phần đông dân số

Writing

Part 1. Writing Gap Fill
English Grade 7 – Fill in the blanks – Multichoice Test 35
English Grade 7 – Fill in the Blanks Test 35

Part 2. Practice Writing (Following the topic below, write a paragraph about 70 to 100 words on your notebook and turn it in after class)
8. Write a letter to apologize to someone for something you have done wrongly / badly
In your letter, you should
– apologize for what you have done wrongly / badly
– acknowledge what happened and explain why you have done it in that way
– say what you’re going to do to redeem (chuộc lỗi) / to compensate / correct your mistake (sửa lỗi)

* The Form of an Apology Letter

– Greeting
– Opening (you can use one of following expressions):
+ I’m writing this email to apologize for … (your mistakes) / to express my sincere regret for … (your mistakes)
+ Please accept my deepest apologies for my mistake in regard to … (your mistakes) It was wrong of me to … (your mistakes) and I am truly sorry.
+ Please allow me to apologize for what I (said, did, etc…) on (date)
+ I’m extremely regretful for … (your mistakes)

– Body:
+ acknowledge what happened and explain why you have done it in that way (you can use one of following expressions):
• What I did was horribly inappropriate, disrespectful, and wildly selfish. I hope you understand that that was never my intention.
• My behavior was extremely inappropriate, immature, and lacked the respect you deserved. It was not my intention to create such an awkward and embarrassing situation for you.
• To hurt you in this way was an insult to all the things that you have done for me and I hate myself for that.
+ say what you’re going to do to redeem / to compensate / correct your mistake (you can use one of following expressions):
• It was embarrassing, but I learned that nobody appreciated my poor behavior. In the future, I have every intention of curbing my thoughtless actions and learn to adjust my behavior befitting the environment and situation.
• I absolutely take responsibility for my actions and the terrible pain I have caused you. There is no excuse for that type of behavior.
• I deeply regret it ever having happened at all and I am willing to do whatever it takes to correct the situation.
• But just being sorry isn’t enough. You deserve better. I would love to …
• To compensate for my mistake, I’m going to …

– Closing (you can use one of following expressions):
+ I can’t expect your forgiveness, though I certainly hope for it. All I can say is that I truly want things to be okay between us. I want to earn back the wonderful relationship that we had. Hopefully, in the future, we can find a way to move past this and create happier times together
+ Once again, I am truly sorry and humbly ask for your forgiveness.
+ Again, I am sorry for my actions and I hope that we can put this matter behind us. I look forward to see / meet / talk … you again / soon. If you have any thoughts in this, please feel free to share.
+ Please feel free to let me know of your thoughts and concerns over this matter.

– Ending

WEEK 11 – Nov 13

I. Reading

Part 1. Reading the Bible
Mt 25:14-30
– To go on a journey (p): Đi phương xa
– Servant (n): Đầy tớ
– To entrust (v): Trao phó, ủy thác
– Talent (n): Khả năng (nén bạc)
– To trade with something (p): Làm lợi với cái gì đó
– To dug a hole in the ground (p): Đào lỗ
– To settle accounts with someone (p): Tính sổ với ai đó
– Well done (adj): Tốt lắm
– Faithful (adj): Trung thành
– Responsibility (n): Trách nhiệm

Part 2. Doing Yes/No Questions
111. Dog Inherits Millions
– Late (adj): Quá cố
– Chihuahua (n): Một loại chó quý
– To be survived by children and grandchildren: Có con cháu nối dõi
– To be so cruel to one’s own flesh and blood: Độc ác với chính máu mủ của mình
– Rodent (n): Chuột, loài gặm nhấm
– To give someone a dirty look (n): Khinh thường ai
– To belittle (v): Xem thường

Part 3. Answer the Question
English Intermediate Reading Comprehension Test 009
(Bỏ paragraph 1, đọc từ 2-5)
– Cycling (n): Đi xe đạp
– Non-cyclist (n): Người không đi xe đạp
– The danger of sharing the road… (p): Sự nguy hiểm của việc cùng đi trên đường
– An alarming number of accidents (p): Con số cảnh báo các vụ tai nạn
– Police records (p): Dữ liệu của cảnh sát
– To reduce risks to a minimum (p): Giảm rủi ro tối đa (tới mức tối thiểu)
– Satisfying form of transport (p): Hình thức giao thông ưa chuộng
– To afford (v): đủ điều kiện, đủ sức
– To aim as high as you can…: Mua loại giá cao
– Frame (n): Sườn xe; brake (n): Thắng; wheels (n): 2 bánh xe; gears (n): Líp số
– The four miles to work (p): Đi làm khoảng cách 4 dặm
– Handlebars (n): Ghi đông
– The usual adult range (p): Cỡ người lớn trung bình
– Inside leg measurement (p): Đo từ mức ngang với bộ phận sinh dục hay kẽ háng
– The crossbar (n): Khung ngang

II. Writing

Part 1. Writing Gap Fill
English Grade 7 – Fill in the blanks – Multichoice Test 36
English Grade 7 – Fill in the Blanks Test 36

Part 2. Practice Writing (Following the topic below, write a paragraph about 70 to 100 words on your notebook and turn it in after class)
9. Your friend is unhappy because he / she gains weight. Write a letter to comfort him / her and give them advice to lose weight.

– Opening (you can use one of following expressions):
+ I’m sorry to hear (read) about your problem. I was in the same situation as you are a few years ago.
+ I was sorry after hearing that you have problems with … I understand how you are and …

– Giving advice (you can use one of following expressions):
+ I think you should / shouldn’t / can …
+ Why don’t you / we …?
+ It would be great if we / you could …
+ It would be a good idea to …
+ If I were you, I would …
+ I strongly advise you to / not to …

– Closing (you can use one of following expressions):
+ Hope my advice works. Write to me again if you have further problems.
+ I hope that these ideas will help. No pain – no gain, so anyway you must make an effort. By all means write back and let me know how you get on.

WEEK 12 – Nov 20

* Test 2

Reading
Part 1. Reading the Bible
Mt 25:31-46
– The Son of Man (p): Con Người
– In his glory (p): Trong vinh quang của Ngài
– Glorious throne (p): Ngai vinh quang
– All the nations (p): Muôn nước
– The sheep on his right (p): Chiên ở bên phải
– The goats on his left (p): Dê ở bên trái
– To be blessed (p): Được chúc phúc
– The foundation of the world (p): Lúc tạo thành vũ trụ
– The righteous (n): Người công chính
– The least brothers of mine (p): Những anh em bé nhỏ nhất của Ta
– Depart from me (p): Đi khỏi Ta, cút đi
– The eternal fire (p): Lửa đời đời
– Eternal punishment (p): Hình phạt đời đời
– Eternal life (p): Sự sống đời đời

Writing
Review

WEEK 13 – Nov 27

I. Reading

Part 1. Reading the Bible
MK 13:33-37
– Be watchful! = Be alert! (p): Hãy tỉnh thức
– The time will come (p): Thời khắc sẽ đến (ngày phán xét)
– A man traveling abroad (p): Người kia đi xa (abroad – đi nước ngoài)
– To leave… in charge (p): Để… trông coi
– To be on the watch (p): Sẵn sàng, tỉnh thức
– The Lord of the house (p): Chủ nhà
– At cockcrow (p): Lúc gà gáy (sáng)

Part 2. Doing Yes/No Questions
112. Man Holds Staff Hostage
– Campaign office (p): Văn phòng phục vụ tranh cử
– FBI (p): Cục điều tra liên bang Mỹ
– To surround (v): Bao vây
– The police car lights outside (p): Đèn cảnh sát bên ngoài
– To release someone (v): Phóng thích ai đó
– Whopper from Burger King (p): Loại bánh to nhất của Burger King
– To rush in and tackle someone (v): Đột nhập và khống chế ai
– Reckless endangerment (p): Đe dọa an ninh quốc gia
– This is a nation of laws, not excuses (p): Đây là quốc gia đề cao luật, không xin xỏ gì hết.

Part 3. Answer the Question
English Intermediate Reading Comprehension Test 010
– A series of experiments (p): Chuỗi thực nghiệm
– The social structure (p): Cấu trúc xã hội
– To give up hunting and collecting (p): Từ bỏ săn bắn & hái lượm
– To cultivate gardens on soil (p): Canh tác vườn tược
– Considerable division of labor (p): Phân chia lao động hợp lý
– Chopping up leaves (p): Xẻ lá
– The gathering and carrying of leaves (p): Gom và vận chuyển lá

II. Writing

Part 1. Writing Gap Fill
English Grade 7 – Fill in the blanks – Multichoice Test 37
English Grade 7 – Fill in the Blanks Test 37

Part 2. Practice Writing (Following the topic below, write a paragraph about 70 to 100 words on your notebook and turn it in after class)
10. Your friend has passed an unhappy event (funeral, accident, fail the exam, loss of a job, break up (chia tay) etc.). Write a letter to conform him / her.
In your letter, you should
– comfort your friend
– suggest to do something with your friend to help them feel better

– Opening (you can use one of following expressions):
+ I am so sorry / so sad to hear about … (Ex: the loss of your…)
+ It was painful / absolutely saddened to learn of … I would like to extend my deepest sympathies to you and your family at this time.
+ Please accept my sincere and heartfelt sympathies at this most difficult of times and please pass these feelings onto your family.

* For Funeral:
+ We are all shocked to hear of the sudden death of your … My thoughts and prayers are with you and your family.
+ Please accept our deepest and heartfelt condolences.
+ I would like to express my sincerest and heartfelt condolences on the passing of your loving …

– Body:
+ Express your thoughts about the unhappy even
+ Comfort your friend by saying good and positive things / remind nice memory
+ Suggest to do something with your friend to help them feel better

– Conclusion (you can use one of following expressions):
+ You are in my thoughts and prayers.
+ Don’t forget how much we love and care about you.
+ Please know that I am thinking of you and the rest of your family at this time
+ May the love of your family comfort you in the days ahead.
+ Praying that the Lord will give you strength during this difficult time.
* Some bible verses you can use to make excellent condolence phrases:
• Blessed are those who mourn, for they will be comforted (Mathew 5:4).
• Come to Me, all who are weary and heavy-laden, and I will give you rest. (Matthew 11:28).
• Give all your worries and cares to God, for he cares about you (Peter 5:7).
• The Lord is close to the brokenhearted; he rescues those whose spirits are crushed (Psalm 34:18).

– Closing (you can use one of following expressions):
+ With deepest sympathy,
+ May God bless and comfort you and your family,
+ With all my love and condolences,
+ With love and sympathy,

WEEK 14 – Dec 04

I. Reading

Part 1. Reading the Bible
Mk 1:1-8
– The beginning of the gospel (p): Khởi đầu Tin Mừng
– Jesus Christ the Son of God (p): Đức Giêsu Con Thiên Chúa
– Prophet (n): Tiên tri, ngôn sứ
– To send my messenger ahead of you (p): Sai sứ giả của ta đi trước con
– A voice of one crying out (p): Tiếng kêu
– The way of the Lord (p): Con đường của Đức Chúa
– John the Baptist (n): Gioan Tẩy giả
– Baptism of repentance (p): Phép rửa sám hối
– The forgiveness of sins (p): Ơn tha tội
– Judean countryside (p): Vùng phụ cận Giuđêa
– The inhabitants of Jerusalem (p): Cư dân tại Giêrusalem
– To be baptized (p): Được rửa tội
– To acknowledge their sins (p): Thú tội
– To baptize you with water (p): Rửa tội cho anh em bằng nước
– To baptize you with the Holy Spirit (p): … trong Thánh Thần

Part 2. Doing Yes/No Questions
116. Homemade Ship to Sail Around the World
– Homemade ship (p): Tàu tự chế
– Sponsor (n): Nhà bảo trợ
– Unique boat (p): Chiếc tàu có một không hai
– A boat built exclusively of ice dream sticks: Tàu làm toàn bằng que kem
– To put out the word (p): Bỏ qua lời bàn tán
– Replica of a Viking ship (p): Bản sao tàu cướp biển

Part 3. Answer the Question
English Intermediate Reading Comprehension Test 011
– Ordinary female cat (p): Giống mèo cái bình thường
– To keep a close eye on something (p): Để mắt đến cái gì đó
– Domestic cat (p): Mèo nhà
– To work out = to figure out
– To get their message over (p): Hiểu được tín hiệu của chúng
– Wild cat (p): Mèo hoang
– To cover a territory (p): Bao quát một lãnh thổ
– To defend its territory (p): Bảo vệ lãnh thổ
– To turn up on their territory (p): Xâm chiếm lãnh thổ của chúng
– to be suffering from strain (p): Đang mệt vì căng thẳng

II. Writing

Part 1. Writing Gap Fill
English Grade 7 – Fill in the blanks – Multichoice Test 38
English Grade 7 – Fill in the Blanks Test 38

Part 2. Practice Writing (Following the topic below, write a paragraph about 120 to 150 words on your notebook and turn it in after class)
11. You are a priest of a parish. You need money to build a church for your parish or to help the poor. Write a letter to an organization / other priests / someone to request for the donation.
In your letter, you should
– give reasons why you request for the donation
– say what you are going to do with the donation

* The Form of a Donation Request Letter

Date…

Your Name
Your Church’s Name
Address

– Greeting: Dear Mr. / Mrs. / Ms. / Father … ,

– Opening: Give reasons why you request for donation
My name is … and I am … (describe your position/situation/background).
I’m writing to you to ask you to support me and my … I am looking to raise (amount of money) to … (describe exactly what the contribution will be used for).

– Body: Say what you are going to do with the donation
Your donation will go toward (give concrete, specific examples of how the donation helps your parish / the poor or performs its function so that the recipient can see how their money would be used). Just a small donation can help me and my … You have no idea how much it means to me to have your support. Thank you in advance for your contribution. (Tell them specifically how to donate; for example: send to your account at [account numbers]). Of course, if you’d like to make additional contributions, donations of any size are always welcome at any time!

– Closing:
+ Your donation will be acknowledged in several ways (tell specifically how to acknowledge them).
+ If you have any question about our work or why we’re raising funds [(or) if you would like to speak further about donation] please feel free to reach out to me at (phone number) or (email address). I’d love to answer any questions you have and give you more information.
+ We thank you for your consideration of our request and look forward to hearing from you in the near future.

– Ending